20 kwietnia 2017

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Dnia 11 kwietnia br. odbyły się eliminacje okręgowe IV edycji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok A – Innowacje Techniczne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Laureaci eliminacji szkolnych dostarczyli na eliminacje okręgowe swoje prace i zaprezentowali je, a Komisja oceniająca prace zapoznała się z nimi. Oceny prac konkursowych dokonała Komisja w składzie: przewodniczący Sądu – prof. […]

20 kwietnia 2017

Wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych – wydawanie orzeczeń i opinii dla uczniów niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz dla dzieci z autyzmem

Zgodnie z § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072) orzeczenia oraz opinie dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dla dzieci z autyzmem wydają zespoły orzekające […]

19 kwietnia 2017

Dostęp do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – prośba o przekazanie danych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego W związku z koniecznością zaktualizowania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wskaźników realizacji Programu Rozwoju Sportu 2020 w zakresie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej uprzejmie prosimy o przekazanie danych za rok 2016, dotyczących posiadania dostępu do sali gimnastycznej, boiska oraz do urządzenia rekreacyjno – sportowego. Dostęp do sali gimnastycznej, boiska […]

19 kwietnia 2017

Konferencja „Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów” – 28 kwietnia 2017, Warszawa

w imieniu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+ zapraszamy na konferencję pt. „Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów” – 28 kwietnia br. w Warszawie (Hotel Mercure, ul. Złota 48/54). Głównym celem konferencji jest pokazanie synergii między poszczególnymi dziedzinami nauki. Zostaną przedstawione unijne priorytety oraz kierunki wdrażanych zmian w nauczaniu biologii, matematyki, fizyki, chemii, informatyki oraz geografii. Podczas spotkania omówione zostaną […]

19 kwietnia 2017

Konferencja „Wiosna wolontariatu – działalność charytatywna szansą rozwoju młodego człowieka”

Dnia 12 kwietnia br. Wielkopolski Kurator Oświaty pani Elżbieta Leszczyńska oraz Wicekurator Oświaty pan Krzysztof Błaszczyk wzięli udział w wojewódzkiej konferencji dla szkół „Wiosna wolontariatu – działalność charytatywna szansą rozwoju młodego człowieka”. Konferencja odbyła się w Nowotomyskim Ośrodku Kultury. Na temat obszarów wolontariatu w różnych instytucjach, stowarzyszeniach, organizacjach i fundacjach mówił ks. Waldemar Hanas – Dyrektor […]

19 kwietnia 2017

Warsztaty dla nauczycieli z Polski i Ukrainy chcących nawiązać współpracę międzynarodową

Fundacja Edukacja dla Demokracji oraz Laboratorium Edukacji Obywatelskiej „Poszuk” (Lwów, Ukraina) zapraszają nauczycieli pracujących z młodzieżą w wieku 11-16 lat do udziału w warsztacie dla nauczycieli z Polski i z Ukrainy, chcących nawiązać współpracę międzynarodową. Do udziału w „Swatce” zapraszamy przedstawicieli szkół, które wcześniej nie uczestniczyły w tych warsztatach i które nie mają partnerskiej szkoły […]

19 kwietnia 2017

Uroczystości rocznicowe Zbrodni Katyńskiej

W dniach 6-11 kwietnia br. Wielkopolski Kurator Oświaty pani Elżbieta Leszczyńska oraz Wicekurator Oświaty pan Zbigniew Talaga na zaproszenie Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem  „Memoramus” pojechali do Katynia wraz z wielkopolską młodzieżą, aby wziąć udział w uroczystościach rocznicowych Zbrodni Katyńskiej. Delegacje z Polski i Rosji uczestniczyły w niedzielę we wspólnym 11. Marszu Pamięci, czcząc w ten […]

14 kwietnia 2017

Informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego – rok szkolny 2017/2018

Państwo Dyrektorzy publicznych szkół ponadgimnazjalnych, publicznych szkół policealnych, publicznych szkół podstawowych dla dorosłych województwa wielkopolskiego W związku z pytaniami kierowanymi do Kuratorium Oświaty w Poznaniu dotyczącymi przyjmowania do publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2017/2018 Wielkopolski Kurator Oświaty informuje, iż zasadnicze regulacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do ww. szkół zawarte są […]

14 kwietnia 2017

Harmonogram rekrutacji do liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół policealnych i dla dorosłych – rok szkolny 2017/2018

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych. Odpowiednio,   terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów: do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych określa załącznik nr 1, do klas pierwszych publicznych branżowych szkół I stopnia […]

12 kwietnia 2017

Krajowy Konkurs Wiedzy Olimpijskiej „Letnie Igrzyska Olimpijskie – Rio 2016”

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Krajowym Konkursie Wiedzy Olimpijskiej „Letnie Igrzyska Olimpijskie – Rio 2016”. W I Etapie Konkursu (internetowym) może wziąć udział maksymalnie10 uczniów z danej szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej wyłącznie na podstawie listy uczestników sporządzonej podczas rejestracji szkół. W kategorii OPEN – udział w […]