Luty 2021

27 lutego 2021

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna: Art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2020, poz. 910 z późn. zm); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2019, poz. 1737). Corocznie podaje się […]

25 lutego 2021

Programu Dostępność Plus 2018-2025

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych aktywnie uczestniczy w realizacji rządowego Programu Dostępność Plus 2018-2025, mającego na celu zapewnienie osobom o szczególnych potrzebach swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym. W ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania” został opracowany pakiet […]

18 lutego 2021

Realizacja „Programu dla szkół”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa wielkopolskiego   W okresie epidemii COVID-19 – szkoły i placówki funkcjonują w szczególnych warunkach. Jednak bez względu na stan nadzwyczajny – do priorytetowych zadań szkoły należy kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym nabywanie nawyków higienicznych oraz uczenie zachowań bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób. Minister Edukacji i […]

17 lutego 2021

Spotkanie z przedstawicielami organów prowadzących szkoły ponadpodstawowe

Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński wspólnie z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty Robertem Gawłem spotkał się w formie wideokonferencji z przedstawicielami samorządów lokalnych prowadzących szkoły ponadpodstawowe w województwie wielkopolskim. W spotkaniu uczestniczyła także Wicewojewoda Aneta Niestrawska oraz kierownictwo Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Współpraca i współdziałanie rządu z jednostkami samorządów terytorialnych jest kluczowe i niezbędne dla osiągnięcia celów, jakimi […]

12 lutego 2021

Komunikat dotyczący przeprowadzenia stopnia wojewódzkiego

Szanowni Uczestnicy, Nauczyciele, Dyrektorzy i Opiekunowie. Gratulujemy zakwalifikowania się do stopni wojewódzkich! Informujemy, że stopnie wojewódzkie konkursów przedmiotowych odbędą się w formie stacjonarnej z wykorzystaniem materiałów konkursowych w wersji drukowanej. Pragniemy wyrazić wdzięczność szkołom i uczelni za zgodę na udostępnienie swojej przestrzeni dla uczestników konkursów, aby mogli przystąpić do nich w bezpiecznych i komfortowych warunkach. W związku […]

12 lutego 2021

Edukacja dla wszystkich – kompleksowa pomoc dla każdego dziecka, ucznia i jego rodziny

Ministerstwo Edukacji i Nauki pracuje nad nową, lepszą formułą wsparcia dziecka, ucznia – szczególnie z niepełnosprawnością i jego rodziny. Ministerstwu Edukacji i Nauki przyświeca idea, aby każde dziecko miało zagwarantowaną pomoc, w tym psychologiczno-pedagogiczną dostosowaną do jego potrzeb. Wśród propozycji ważną rolę odgrywają poradnie psychologiczno-pedagogiczne i placówki specjalne. Nie ma planów ich likwidacji. Więcej informacji […]

10 lutego 2021

Badanie PIRLS

Szanowni Państwo, Dyrektorzy wielkopolskich szkół podstawowych Instytut Badań Edukacyjnych przystąpił do realizacji badania PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study). Jest to międzynarodowe badanie postępów biegłości w czytaniu prowadzone co 5 lat i obejmujące uczniów klasy czwartej szkoły podstawowej. Badanie główne realizowane będzie w okresie 19 kwietnia – 30 maja 2021 r., wśród 150 wylosowanych […]

10 lutego 2021

Informacja dla osób, które są uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub są zainteresowane podjęciem kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (kkz)

Centralna Komisja Egzaminacyjna zamieściła istotne informacje dotyczące kwalifikacyjnych kursów zawodowych. CKE oraz okręgowe komisje egzaminacyjne otrzymują zgłoszenia na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz egzamin zawodowy od osób zapisanych na płatne kursy/szkolenia, których ukończenie nie uprawnia do złożenia deklaracji od osób kończących kwalifikacyjne kursy zawodowe. Szczegółowe informacje

9 lutego 2021

Zasady rozliczania udziału finansowego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w przedsięwzięciach edukacyjnych w 2021 roku

Szanowni Państwo, w związku z otrzymanym wsparciem finansowym Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na przedsięwzięcia na 2021 r. przekazujemy wyjaśnienia dotyczące rozliczeń. Środki finansowe przyznane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty zostaną przekazane na wskazane przez organizatora konto bankowe, po przedłożeniu w terminie 20 dni od zakończenia przedsięwzięcia. W przypadku, gdy przedsięwzięcie będzie zakończone w grudniu należy przesłać rozliczenie  […]