10 lutego 2023

Stypendia za wybitne osiągnięcia edukacyjne

Dnia 7 lutego 2023 r. W Ministerstwie Edukacji i Nauki w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom ministra właściwego ds. oświaty i wychowania za szczególne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022.

Stypendium może być przyznane uczniowi szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży, publicznej i niepublicznej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

  1. laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
  2. laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
  3. uczniowi szkoły ponadpodstawowej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
  4. uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
  5. uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Z Wielkopolski stypendia otrzymało czterdziestu uczniów, których w stolicy reprezentowali:

Jagienka Mądrzak – absolwentka VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Oskar Weber – absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu.

W uroczystości uczestniczył Wicekurator Oświaty Zbigniew Talaga.

Więcej informacji