luty 10, 2023

10 lutego 2023

Akty prawne – SIO

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2022, poz. 2597) Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych […]

10 lutego 2023

Forum „Organizacja Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka”

Dnia 1 lutego 2023 r. odbyło się forum „Organizacja Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – działania projakościowe”, zorganizowane przez Wydział Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z praktycznymi rozwiązaniami w zakresie planowania, realizacji, efektywnego współdziałania z rodziną dziecka z niepełnosprawnością, oceny skuteczności pomocy oraz obejrzeć specjalistyczny sprzęt, środki dydaktyczne i pomieszczenia do […]

10 lutego 2023

II Kongres Edukacji Klasycznej – nagrania wykładów

Zapraszamy do zapoznania się z wystąpieniami, które odbyły się podczas II Kongresu Edukacji Klasycznej. II Kongres Edukacji Klasycznej odbył się 16 listopada 2022 r. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Organizatorami wydarzenia były: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Instytut Badań Edukacyjnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Akademia Zamojska. W wydarzeniu uczestniczyli kuratorzy oświaty, dyrektorzy ośrodków doskonalenia nauczycieli, […]

10 lutego 2023

Stypendia za wybitne osiągnięcia edukacyjne

Dnia 7 lutego 2023 r. W Ministerstwie Edukacji i Nauki w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom ministra właściwego ds. oświaty i wychowania za szczególne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022. Stypendium może być przyznane uczniowi szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży, publicznej i niepublicznej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej, uzyskującemu wybitne […]

10 lutego 2023

Laureaci Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”

Dnia 3 lutego 2023 r. w Centrum Prasowym Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród i dyplomów laureatom Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”. W trakcie uroczystości Wicekurator Oświaty, Zbigniew Talaga, odczytał zaproszonym gościom oraz laureatom turnieju list Ministra Edukacji i Nauki.

10 lutego 2023

Zmiany w podstawie programowej – rozporządzenia podpisane

Minister Edukacji i Nauki podpisał trzy projekty rozporządzeń dotyczące m.in. zmian w zakresie podstawy programowej przedmiotu technika, określenia podstawy programowej dla przedmiotu język łaciński oraz uzupełnienia podstawy programowej języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum o gry o walorach edukacyjnych. Zmiany dotyczą także zastąpienia podstaw przedsiębiorczości przedmiotem biznes i zarządzanie. Dnia 6 lutego br. Minister […]