2023

28 grudnia 2023

Wysokość opłaty akredytacyjnej obowiązującej w 2024 roku

Zgodnie z § 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2029) placówka doskonalenia ubiegająca się o akredytację albo o wstępną akredytację, z wyjątkiem placówki doskonalenia, która prowadzi całość kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli nieodpłatnie, wnosi opłatę akredytacyjną w wysokości 1318 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemnaście złotych) na rachunek bankowy: […]

28 grudnia 2023

Wysokość opłaty akredytacyjnej obowiązującej w 2024 roku

Zgodnie z art. 118 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718, 2005) Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, podaje do publicznej wiadomości na stronie urzędu obsługującego tego ministra wysokość opłaty w następnym roku kalendarzowym zwaloryzowanej zgodnie z […]

27 grudnia 2023

IV Ogólnopolski Konkurs Ignacy Jan Paderewski

IV Ogólnopolski Konkurs Ignacy Jan Paderewski „Jestem Polakiem, wiernym synem Ojczyzny. Myśl o Polsce wielkiej i silnej, wolnej i niepodległej była i jest treścią mojego istnienia, urzeczywistnienie jej było i jest jedynym celem mojego życia.” Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz polskich szkół za granicą Wielkopolski Kurator Oświaty wraz z Instytutem Dziedzictwa Myśli […]

20 grudnia 2023

Stopnie wojewódzkie konkursów przedmiotowych

Szanowni Uczestnicy, Nauczyciele, Dyrektorzy i Opiekunowie, gratulujemy zakwalifikowania się do stopni wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych! Informujemy, że stopnie wojewódzkie konkursów przedmiotowych odbędą się: miejsce przeprowadzenia stopnia wojewódzkiego konkurs termin stopnia wojewódzkiego Wydział Biologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 61-614 Poznań Wojewódzki Konkurs Biologiczny 5.01.2024 r., piątek, g. 10:00, 90 min. Wydział […]

20 grudnia 2023

Przyznane wsparcie finansowe Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w kosztach organizacji przedsięwzięć – 2024

Szanowni Państwo W dniu 11 grudnia 2023 roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. podziału środków finansowych Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na organizację olimpiad, konkursów, turniejów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów na obszarze województwa wielkopolskiego na 2024 r. Do Kuratorium Oświaty w Poznaniu wpłynęło 159 wniosków o udział finansowy Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w kosztach […]

14 grudnia 2023

Nowo powołana Minister Edukacji – Barbara Nowacka

Nowo powołana na urząd ministra edukacji Barbara Nowacka podczas briefingu prasowego w budynku Ministerstwa Edukacji i Nauki w al. Szucha ogłosiła planowane działania na najbliższe dni i tygodnie obejmujące m.in. spotkania z organizacjami pozarządowymi, zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli o 30% od nowego roku, propozycje dot. zadań domowych i audyt MEiN. – Przez najbliższy czas będę miała […]

12 grudnia 2023

Arkusze z języka polskiego – wdrażanie egzaminu maturalnego w Formule 2023

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z informacją dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 13 listopada 2023 r. uprzejmie informuję, że na stronie internetowej CKE opublikowane zostały: pierwsza wersja zasad oceniania rozwiązań zadań w arkuszach badania diagnostycznego z języka polskiego na poziomie podstawowym z 6 grudnia arkusz pokazowy z języka polskiego na poziomie rozszerzonym w formule […]

11 grudnia 2023

Konkurs o stypendia do zagranicznych szkół w Wielkiej Brytanii i w Austrii

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata ogłosiło kolejną edycję konkursu o stypendia do zagranicznych szkół w Wielkiej Brytanii i w Austrii na lata 2024-2026. Konkurs skierowany jest dla uczniów klas drugich szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy konkursu muszą wypełnić i wysłać formularz aplikacyjny. Zgłoszenia będą przyjmowane do 7 stycznia 2024 r., do godziny 23:59. Zgłoszenia nadesłane po czasie nie […]

6 grudnia 2023

Wyniki Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów PISA 2022

Polscy piętnastolatkowie utrzymują wysoką pozycję na świecie pod względem umiejętności matematycznych, rozumienia czytanego tekstu oraz rozumowania w naukach przyrodniczych. We wszystkich trzech obszarach objętych badaniem wyniki naszych uczniów są powyżej średniej dla krajów OECD. Są one jednak niższe niż w poprzedniej edycji badania z 2018 roku. 5 grudnia zostały ogłoszone wyniki Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności […]

5 grudnia 2023

Program edukacyjny Złote szkoły NBP „Polski złoty w obiegu od 100 lat – NBP i jego funkcja emisyjna”

Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do środowisk szkolnych. Jego celem jest zwiększenie kompetencji ekonomicznych młodego pokolenia i przygotowanie do bezpiecznego poruszania się po świecie finansów. Program jest organizowany od 2021 r. Do tej pory wzięło w nim udział prawie pół miliona uczestników z ponad tysiąca szkół z całej Polski. W szkołach zawiązują […]