Kategoria: Kursy na kierownika i wychowawcę wypoczynku

18 stycznia 2024

Kursy na kierownika wypoczynku i kursy na wychowawcę wypoczynku

Kursy na kierownika wypoczynku i kursy na wychowawcę wypoczynku realizowane na terenie województwa wielkopolskiego.

Podstawa prawna
art. 92q ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.) oraz § 8 i 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. poz.452 z późn. zm.).

Zadanie jest realizowane przez Wydział Nauczycieli i Sieci Szkół. Informacji udzielają:
Małgorzata Buchert, tel. 600 839 120
Agnieszka Dębiak-Król, tel. 780 386 028
e-mail: wns@ko.poznan.pl

 1. Prowadzenie kursu nie wymaga zgody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, jeśli organizatorami są:
 • publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli,
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.

Wykaz ww. placówek jest dostępny na stronie internetowej w formie wyszukiwarki – Rejestr szkół i placówek oświatowych

 1. Prowadzenie kursu wymaga zgody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, jeśli organizatorami są inne podmioty niż wymienione w pkt 1, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową, tj.:
 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia,
 • inne instytucje rynku pracy.

Wniosek w sprawie wydawania zgody na prowadzenie kursu należy sporządzić korzystając z pomocniczego formularza on-line.

 1. Wykaz kursów prowadzonych przez organizatorów wymienionych w pkt 2 jest na bieżąco aktualizowany.
 2. Organizator kursu wymieniony w pkt 2 otrzymuje zgodę na prowadzenie kursu, jeżeli zapewni odpowiednie warunki (baza dydaktyczna, kadra, program, teren województwa wielkopolskiego). Zgoda wydawana jest na czas określony, nie dłuższy jednak niż rok. Zgoda zawiera oznaczenie organizatora kursu, miejsce i termin realizacji kursu. Siedziba organizatora może znajdować się poza województwem wielkopolskim, przy wydawaniu zgody ważne jest miejsce realizacji danego kursu.
 3. Uczestnik kursu ma prawo zażądać okazania zgody wydanej przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (podmioty wymienione w pkt 2) lub sprawdzić status placówek i centrów wymienionych w pkt 1.
 4. Czas trwania kursu określa rozporządzenie, organizator planuje szczegółowy harmonogram zajęć.
 5. Ze względu na charakter kursów, w tym obowiązek przeprowadzenia określonych zajęć praktycznych – wymagana jest forma stacjonarna.
 6. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (załączniki nr 9 i 10).
 7. Kuratorium Oświaty w Poznaniu nie prowadzi ewidencji wydawanych zaświadczeń.
 8. Zgodnie z kompetencjami Wielkopolskiego Kuratora Oświaty możliwe jest przeprowadzenie kontroli realizacji kursu w miejscu jego organizacji.

Załączniki