18 czerwca 2024

Forum Eksperckie „Współpraca bez granic – nauczyciele na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji i uchodźstwa” – 26 czerwca 2024

Zapraszamy dyrektorów, nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału online w Forum Eksperckim na temat edukacji włączającej oraz międzykulturowej uczniów z doświadczeniem migracji. Forum Eksperckie pn. „Współpraca bez granic – nauczyciele na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji i uchodźstwa” odbędzie się 26 czerwca 2024 roku i jest organizowane w ramach projektu UNICEF „Szkoła […]

13 czerwca 2024

Spotkania z dyrektorami przechodzącymi na emeryturę – 25 czerwca 2024

Wielkopolski Kurator Oświaty dr Igor Bykowski zaprasza na spotkania z dyrektorami szkół i placówek, którzy w roku szkolnym 2023/2024 przechodzą na emeryturę. Pierwsze z nich odbyły się w maju br., a podczas kolejnych spotkań w dniu 25 czerwca 2024 r. będzie okazja podziękować za dotychczasową pracę wszystkim odchodzącym dyrektorom z województwa wielkopolskiego: godz. 9.00 sala […]

13 czerwca 2024

Uczniowie z Ukrainy w polskich szkołach – nowe rozwiązania prawne

Od 1 września 2024 r. dzieci uchodźcze z Ukrainy zostają objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki w polskim systemie oświaty, analogicznie jak polscy uczniowie. Naukę online będą mogli realizować tylko uczniowie, którzy w roku szkolnym 2024/2025 pobierają naukę w klasie programowo najwyższej w szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty. Świadczenie rodzinne […]

12 czerwca 2024

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2024

Uprzejmie informuję, że Komisja powołana Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 356/24 z dnia 3 czerwca 2024 r. dokonała oceny merytorycznej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa wielkopolskiego w 2024 roku. Na podstawie wyników oceny Wojewoda Wielkopolski podjął decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego 61 organizacjom, które otrzymają […]

12 czerwca 2024

Aktywna Szkoła – wspólne działania ministrów: sportu i edukacji na rzecz aktywności sportowej

Ponad 2500 szkół przystąpiło już do programu “Aktywna szkoła”. Dziś, w czasie konferencji prasowej Minister Barbara Nowacka oraz Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras podsumowali dotychczasowe działania i zachęcali nauczycieli, dyrektorów szkół do przystąpienia do programu. W konferencji wzięli również udział ambasadorzy programu: Edyta Litwiniuk, Grzegorz GABOR Jędrzejewski oraz Damian Bąbol. Polska szkoła może być […]

10 czerwca 2024

Konkurs dla nauczycieli „Kierunek – Innowacja 2024”

Zachęcamy nauczycieli publicznych i niepublicznych przedszkoli, publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w kolejnej edycji konkursu „Kierunek – innowacja 2024”. Przedsięwzięcie organizuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2023/2024. Na zgłoszenia czekamy do 26 lipca 2024 r. Informacje o konkursie Konkurs […]

7 czerwca 2024

Granty dla młodzieży w ramach programu „Generacja V4”- druga edycja

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki ogłosił nabór wniosków do drugiej edycji programu minigrantów „Generacja V4” w 2024 r. Termin zgłaszania projektów, które wspierają krótkoterminową mobilność młodzieży w wieku 12-30 lat, upływa 30 czerwca 2024 r. Celem minigrantów jest promowanie wartości demokratycznych, aktywności obywatelskich i dialogu transgranicznego wśród młodych ludzi. Więcej informacji wraz z wytycznymi dotyczącymi przygotowania projektu […]

3 czerwca 2024

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych następujących przedmiotów: doradztwo zawodowe, edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja wczesnoszkolna, etyka, historia i WOS, informatyka, kształcenie zawodowe, nauczyciel bibliotekarz, plastyka – edukacja artystyczna, technika, wychowanie fizyczne, wychowanie przedszkolne. Termin składania dokumentów: 21 czerwca 2024 r. Szczegółowe informacje w ogłoszeniu. Zapraszamy do składania ofert.

3 czerwca 2024

Kandydaci do nadania nagrody ministra w roku 2024

Wielkopolski Kurator Oświaty po zaopiniowaniu wniosków o nadanie nagrody Ministra Edukacji przekazał do Ministerstwa Edukacji Narodowej, w celu dalszego procedowania, wnioski kandydatów wymienionych w załączniku. Przekazanie wniosków do Ministerstwa Edukacji Narodowej nie jest równoznaczne z przyznaniem kandydatom nagrody. Wykaz osób, którym przyznano nagrodę, zostanie opublikowany na stronie internetowej kuratorium po otrzymaniu informacji z ministerstwa.

30 maja 2024

Programy i przedsięwzięcia Ministra Edukacji dla przedszkoli i szkół – nabór wniosków na dofinansowanie wycieczek i zajęć edukacyjnych od czerwca

„Podróże z klasą” i „Kto Ty jesteś? – Polak mały” – to nowe propozycje Ministra Edukacji dla uczniów i przedszkolaków. W czerwcu br. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów i różnego typu zajęć edukacyjnych, kulturalnych dla przedszkolaków. Przekażemy organom prowadzącym, instytutom badawczym, instytucjom kultury i organizacjom pozarządowym w sumie na obie […]

28 maja 2024

Rada Dyrektorów Szkół i Placówek Szkolnictwa Branżowego

Minister Edukacji Barbara Nowacka wręczyła powołania do Rady Dyrektorów Szkół i Placówek Szkolnictwa Branżowego. Rada Dyrektorów Szkół i Placówek Szkolnictwa Branżowego jest ogólnopolskim forum inicjowania i konsultacji zmian w kształceniu zawodowym, w tym proponowanych przez Ministra Edukacji. Barbara Nowacka podczas uroczystości podziękowała wszystkim członkom Rady za zaangażowanie i w prace nad zmianą szkolnictwa zawodowego. Polska gospodarka opiera […]