19 marca 2021

Informacja dla dyrektorów szkół

Państwo Dyrektorzy
poznańskich szkół i placówek

Uprzejmie informuję, że w okresie ostatnich kilku miesięcy przedstawiciele różnych środowisk zwracają się do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z niepokojącymi informacjami i zapytaniami dotyczącymi przeprowadzania w szkole badań ankietowych, planowania i organizowania dla uczniów zajęć z zakresu wychowania i edukacji seksualnej, na które rodzice nie wyrazili zgody lub nie zostali o nich przez szkołę poinformowani.

Przypominam, iż decyzja o realizacji w szkole dodatkowych zajęć edukacyjnych, szczególnie dotyczących tematyki wychowawczej, w tym antydyskryminacyjnej czy edukacji seksualnej stanowi kompetencję dyrektora szkoły lub placówki. Podejmując decyzję należy jednak pamiętać, iż stosownie do art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe zadaniem szkoły jest wspomaganie wychowawczej roli rodziny, bez ingerowania w proces wychowawczy wbrew woli rodziców. Przyjmując systemową wykładnię prawa zajęcia, których treści dotyczą wychowania, nauczania moralnego i religijnego, powinny być organizowane za zgodą rodziców każdego ucznia uczestniczącego w takich zajęciach (art. 53 ust. 3 Konstytucji RP).

Jednocześnie przypominam, że udział uczniów w zajęciach dodatkowych, projektach oraz programach winien być poprzedzony diagnozą ich potrzeb przeprowadzoną przez daną szkołę i być spójny zarówno z realizowanymi treściami podstaw programowych, jak i z przyjętym programem wychowawczo-profilaktycznym. Podstawą bowiem skutecznego wychowania jest spójność przekazu, która sprzyja budowaniu poczucia bezpieczeństwa uczniów i ich rodziców.

Pragnę zauważyć, że nie każda osoba chętna do pracy z dziećmi lub z młodzieżą może prowadzić zajęcia w szkole. Osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji mogą niezamierzenie zakłócić proces wychowawczy prowadzony przez rodzinę i szkołę. Nieprzypadkowo od nauczycieli zatrudnionych w polskiej szkole wymaga się tak wysokich kwalifikacji. Wychowanie dzieci nie może też służyć celom doraźnym, dlatego w szkołach nie działają partie i organizacje polityczne, a praca na terenie szkoły stowarzyszeń i innych organizacji jest obwarowana wymaganiami określonymi prawem (art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Czas epidemii, izolacji, a także przedłużającej się pracy zdalnej okazał się dla wszystkich, zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów, bardzo trudny. Szczególnie młodzież i dzieci wymagają dodatkowego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, dlatego proszę o realizowanie działań w tym zakresie we współpracy z właściwymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Informuję, że poradnie nie tylko mogą służyć Państwu pomocą, ale również prowadzić zajęcia bezpośrednio z uczniami. Ponadto informuję, że Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowuje specjalny program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów, nad którym prace prowadzone są pod kierunkiem pani dr hab. Anny Fidelus oraz, znanego w wielkopolskich szkołach z wcześniejszej współpracy, pana dr. hab. Zbigniewa B. Gasia.

Mając świadomość, że negatywne skutki pandemii długo jeszcze będziemy odczuwać, bardzo proszę, aby opracowując arkusz organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022 uwzględnić w nim godziny z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502).

Z poważaniem

Z up. Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
Zbigniew Talaga
Wicekurator Oświaty