16 listopada 2018

Beata Udzik – profesor oświaty 2018

Pani Beata Udzik jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, nauczycielką polonistką związaną od początku swej pracy z I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie, doradcą metodycznym języka polskiego, egzaminatorem maturalnym, arbitrem, ekspertem i recenzentem wielu przedsięwzięć edukacyjnych. Efekty jej pracy dydaktycznej, metodycznej, popularyzatorskiej i naukowej świadczą o wpisywaniu się w etos Wielkopolanina, którego najważniejszą cechą pozostaje rzetelna praca organiczna. Doktor Beata Udzik posiada wybitne osiągnięcie dydaktyczne i wychowawcze w pracy z uczniami. Prowadzone przez nią zajęcia edukacyjne charakteryzuje polimetodyzm, wykorzystywanie multimediów, włączanie e-learningu.

Beata Udzik od początku swej pracy motywuje i przygotowuje uczniów do Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (OLiJP). Osiągnięcia jej uczniów to m.in. tytuł laureata zawodów centralnych Olimpiady Literatury i Języka Polskiego z II lokatą w Polsce (2002), pięcioro uczniów zdobyło tytuły finalistów zawodów centralnych (1996, 1997, 2000, 2001, 2008), kilkoro uczestników zawodów okręgowych. Równie prestiżowe nagrody zdobywali jej uczniowie – olimpijczycy w konkursach tematycznych organizowanych okazjonalnie przez Komitet Główny OLiJP w Warszawie. Uczennica Beaty Udzik w 2002 roku została zwyciężczynią Konkursu Norwidowskiego na poziomie centralnym. Za swą wieloletnią pracę z olimpijczykami Beata Udzik otrzymała w styczniu 2005 r. podziękowanie od Komitetu Głównego w Warszawie za dotychczasową współpracę, za propagowanie OLiJP oraz przyczynianie się do podniesienia poziomu zawodów w całym województwie z okazji jubileuszowej XXXV OLiJP. Uczniowie Beaty Udzik otrzymali również tytuł  laureata I miejsca w Konkursie na najlepszą pracę maturalną organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Kaliszu (1999), laureata III miejsca (1995) oraz dwa wyróżnienia (1995, 1994). Także wysokie wyniki maturalne uczniów powiatu jarocińskiego stanowią świadectwo jej pracy, którą zawsze wykonywała z najwyższą starannością.

Pani Beata Udzik 17 lat twórczo pracowała w charakterze doradcy metodycznego.  Zorganizowała kilkaset różnorodnych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli. Były to wykłady, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy, konsultacje indywidualne oraz wystąpienia w ramach realizacji grantów edukacyjnych. Współdziałała również z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie – prowadziła szkolenia o zasięgu krajowym, a we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu, w latach 2001-2008,  dla kilkudziesięciu grup nauczycieli prowadziła kursy na egzaminatora egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz szkolenia doskonalące dla przewodniczących grup egzaminatorów i weryfikatorów.

Beata Udzik pełni liczne funkcje doradcze i eksperckie w systemie oświaty. Współpracowała lub współpracuje w tym zakresie z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie czy też Instytutem Spraw Publicznych w Warszawie. Od 2017 r. jest ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej w Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.  W latach 2012-2015 była recenzentem merytorycznym Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w ramach projektu Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych – Budowa banku zadań. W roku 2011 pełniła funkcję eksperta w projekcie Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego prowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Od 2005 roku jest członkiem Komitetu Okręgowego w Poznaniu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. W ramach współpracy z Komitetem Okręgowym OLiJP prowadziła zajęcia dla uczestników konkursu historycznoliterackiego: Bolesław Prus – w setną rocznicę śmierci pisarza (2012) oraz olimpijczyków: Zrozumieć, szukać, redagować, konstruować – etapy przygotowania rozprawki (2014); Rozprawka – nie tylko szkolna forma wypowiedzi (2018). W latach 2013-2015 pełniła funkcję koordynatora ds. strategii w projekcie „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego”.

Dr Beata Udzik przeprowadziła samodzielnie i we współpracy wiele badań i diagnoz dotyczących umiejętności uczniów. Wyniki badań są upowszechniane poprzez referaty wygłaszane podczas konferencji naukowo-dydaktycznych oraz publikacje, np.: wygłoszenie referatów na ogólnokrajowych konferencjach diagnostyki edukacyjnej (Gdańsk 2005, Lublin 2006, Łomża 2007, Opole 2008, Toruń 2010, Kraków 2011, Wrocław 2012, Gniezno 2013, Gdańsk 2014, Bydgoszcz 2015, Kraków 2016, Łódź 2017) oraz konferencjach naukowo-dydaktycznych i kolejnych kongresach dydaktyki polonistycznej (Uniwersytet Gdański 2007, 2009, 2012), Uniwersytet Śląski, MEN (Katowice 2009) Uniwersytet Jagielloński (Kraków 2013), Uniwersytet Opolski (2013, 2014), Uniwersytet Śląski (Katowice 2015), UAM w Poznaniu (2015), Katolicki Uniwersytet Lubelski (2017). Beata Udzik jest członkiem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej.

Na uwagę zasługują podejmowane przez nią działania innowacyjne. Pani dr Beata Udzik nadzorowała merytorycznie i koordynowała po stronie liceum projekt Akademia Myślącego Człowieka, którego ideą było kształtowanie refleksyjności i samodzielności myślenia młodzieży, uświadamianie wagi dokonywanych wyborów w świecie mediów i w świecie o dominującym konsumpcyjnym stylu życia oraz aktywizowania młodzieży. Realizacja tego projektu wymagała połączenia wysiłków kilku podmiotów, tj. organizacji pozarządowej pozyskującej środki w ramach konkursu, instytucji naukowej sprawującej nadzór merytoryczny, szkoły publicznej oraz niepublicznej.

Beata Udzik od wielu lat propaguje kulturę posługiwania się językiem ojczystym, o czym świadczą wykłady i warsztaty prowadzone dla uczniów, nauczycieli oraz społeczności lokalnej, np.: Jak kształtować język ucznia? Od rozpoznawania mechanizmów błędów do ćwiczeń sprawności językowej; Czy mamy jeszcze wspólny język? Językowy obraz komunikacji między pokoleniami; Błędy językowe jako źródło komizmu, czyli dlaczego warto wybierać tematy językowe na maturze ustnej.

Jest autorką kilkudziesięciu publikacji o charakterze naukowym i metodycznym, w tym książki „Myśleć i pisać. Mechanizmy błędów językowych w pracach pisemnych uczniów” oraz współautorką pozycji „Czytaj i myśl. Zderzenia literatury z fizyką”, nagrodzonej podczas 23. Krajowych Targów Książki Edukacyjnej EDUKACJA XXI  w kwietniu 2008 r. w kategorii książki pomocnicze dla nauczycieli za nowatorstwo w łączeniu przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych w nauczaniu.

Za swą działalność edukacyjną, doradczą oraz naukową otrzymała w roku 2013 – Medal Komisji Edukacji Narodowej, w 2009 – Nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty; dwukrotnie w latach 2000 i 2012 Nagrodę Starosty Jarocińskiego. W roku 2018 uzyskała wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego „Wielkopolski Nauczyciel Roku”.