24 lutego 2017

Adam Grzeszczak – profesor oświaty 2011

W 2011 roku tytuł honorowego profesora oświaty otrzymał Pan Adam Grzeszczak – nauczyciel przysposobienia obronnego i przedmiotów zawodowych, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile.

Pan Adam Grzeszczak, od 1 września 1991 r. dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile, jest doskonałym organizatorem, menedżerem, gospodarzem, przełożonym, nauczycielem i wychowawcą.

Za wieloletnią pracę wychowawczo-pedagogiczną oraz społeczno-kulturalną na rzecz szkoły, powiatu i środowiska, w podziękowaniu za szerzenie wartości patriotycznych, poszanowanie tradycji narodowej, wychowywanie młodych pokoleń w duchu umiłowania ojczyzny tej najbliższej i Polski, Pan Adam Grzeszczak otrzymał szereg nagród i wyróżnień. Zarząd Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego zaliczył Pana Adama Grzeszczaka do Grona Przyjaciół Towarzystwa oraz wyróżnił go srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit”.

W styczniu 2010 r. dyrektor szkoły został uhonorowany „Złotą Nutką” za objęcie mecenatem pilskiej placówki kształcenia artystycznego (Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Pile).

Dyrektor szkoły jest inicjatorem udziału szkoły w wielu ogólnopolskich akcjach a co warto podkreślić został również ich uczestnikiem. Za swoją wyjątkową aktywność uzyskał w 2006 r. tytuł „Nauczyciela z klasą”. Był też aktywnym uczestnikiem programu „Szkoła z klasą”. Tytuł ten w 2005 r. uzyskały dwie szkoły, którymi kieruje. Były to: IV Liceum Ogólnokształcące w Pile i Technikum Nr 4 w Pile. Aktywność dyrektora i jednocześnie nauczyciela – wychowawcy świadczy o postawie, która może być wzorem do naśladowania, nie tylko dla uczniów ale również dla nauczycieli.

Pan Adam Grzeszczak zainicjował wiele programów szkolnych kierowanych do młodzieży, stworzył warunki do rozwoju talentów uczniów uzdolnionych i zawsze wspierał ich rozwój. Wymiernymi efektami tych działań były liczne sukcesy uczniów w olimpiadach, turniejach i konkursach oraz ogólnopolskich akcjach, które aktywują młodzież do działania na rzecz społeczności lokalnej. Ponadto, uczniowie szkół, którymi kieruje Pan Adam Grzeszczak, tj. uczniowie liceum ogólnokształcącego i profilowanego oraz technikum osiągają liczne sukcesy edukacyjne, które nie byłyby możliwe gdyby nie duże zaangażowanie Pana Adama Grzeszczaka jako dyrektora szkoły.

Za osobisty wkład pracy i propagowanie idei konkursów i olimpiad o charakterze umiejętnościowym, Pan Adam Grzeszczak otrzymał w 1995 r. z rąk ówczesnego Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych srebrną odznakę „Zasłużony dla budownictwa”.

Wszystkie sukcesy, a szczególnie aktywność i wszechstronność dyrektora, przyczyniły się do tego, że szkoła została przyjęta do elitarnego (około dwustu szkół w Polsce) „Klubu Przodujących Szkół”.

Pan Adam Grzeszczak sam również nie jest bierny i wciąż doskonali swój warsztat pracy. Przez swoje uczestnictwo w licznych szkoleniach i kursach wyraża pogląd, że będąc dyrektorem szkoły powinien być wyróżniającym się nauczycielem, stając się tym samym wiarygodnym przykładem do naśladowania. Jako jedyny z byłego województwa pilskiego posiada trzeci stopień specjalizacji z zakresu organizacji i zarządzania za pracę pt.: „Zarządzanie oświatą zawodową w świetle paradygmatów Unii Europejskiej”. Zakwalifikowany został również do ogłoszonego przez Ministra Edukacji Narodowej projektu pn. „Szkoła Zawodowa, szkołą pozytywnego wyboru” i został promotorem zmian w obszarze kształcenia zawodowego (rok 2011). Jest jedynym reprezentantem powiatów pilskiego i ościennych i jednym z 48 w kraju.

We wrześniu 2006 r. zdał egzamin i został po raz drugi wpisany na listę ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej (nr w rejestrze: MEN/3536/EKS). Jest ekspertem z wielu dziedzin: przysposobienie obronne, organizacja i zarządzanie, przedmioty zawodowe (mechaniczne), wychowanie techniczne i andragogika.

Pan Adam Grzeszczak opracował kilka programów nauczania z przedmiotów zawodowych, a także dostosowywał je do obowiązujących realiów lokalnego rynku pracy. Do tych programów zaprojektował i wykonał również szereg pomocy dydaktycznych. Obecnie Pan Adam Grzeszczak jest współautorem zatwierdzonej do realizacji innowacji pedagogicznej pn. „Internetowy bank scenariuszy zajęć z podziałem na rodzaje zajęć edukacyjnych, z powszechnym do niego dostępem”.

Pan Adam Grzeszczak jest również autorem kilku opracowań, które opublikował w czasopismach o zasięgu krajowym i lokalnym oraz w wydaniu skryptowym. W miesięczniku Dyrektor szkoły Nr 7/8 z 2003 r. ukazał się artykuł pt. „Zarządzanie oświatą w świetle paradygmatów Unii Europejskiej”. W tym samym roku w czasopiśmie dla nauczycieli Wiadomości, Opinie, Materiały nr 1/2003 ukazał się artykuł pt. „Nauka zawodu w Zespole Szkół Budowlanych w Pile”, a w numerze 3/2004 artykuł pt. „Oświata zawodowa, a wzorce Unii Europejskiej”.

Ponadto był współautorem poradnika dla słuchaczy kursów dla mistrzów w zawodzie, w zakresie ekonomii i organizacji pracy (skrypt wydany w 1989 r., przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności w Poznaniu). Wielokrotnie też udzielał wywiadów na tematy oświatowe w zakresie problematyki związanej z edukacją, które ukazywały się w ogólnopolskich czasopismach, takich jak „Szkoła Zawodowa” i „Głos nauczycielski”, ale i w periodykach lokalnych i branżowych. Od trzech lat dyrektor szkoły jest autorem albo współautorem „Informatora dla gimnazjalistów powiatu pilskiego” (oferta edukacyjna), którego nakład każdorazowo wyniósł dwa tysiące egzemplarzy.

Pan Adam Grzeszczak za swój wybitny dorobek zawodowy i wyniki w pracy pedagogicznej został wyróżniony licznymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz nagrodami. Do najważniejszych z nich zaliczyć można Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Nagrody Kuratora Oświaty, Nagrody Starosty Powiatu Pilskiego, Brązowy Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi.

Nadto za swoją wszechstronną aktywność zawodową i społeczną został wyróżniony również innymi odznaczeniami i odznakami takimi jak:

  • Odznaka Honorowa „Za zasługi w rozwoju Piły”;
  • Medal „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”; Brązowy medal za zasługi dla obronności kraju;
  • Medal „Za wybitne zasługi w rozwoju oświaty województwa pilskiego”;
  • Srebrny medal „Labor Omnia Vincit”.

Za wybitny wkład w rozwój i promocję Powiatu Pilskiego Zarząd tego powiatu uhonorował Pana Adama Grzeszczaka zaszczytnym tytułem „Lider sukcesu 2009″.

„Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem innych”. Pan Adam Grzeszczak postawą i zaangażowaniem przeniósł słowa Konfucjusza do swojej szkoły, będąc wzorem dla wielu młodych nauczycieli. Był i jest nauczycielem poszukującym, doskonalącym swoje umiejętności i poszerzającym horyzonty myślowe.

Osobę dyrektora Adama Grzeszczaka najlepiej można opisać słowami Wiliama Artura Warda „Przeciętny nauczyciel mówi. Dobry wyjaśnia. Znakomity nauczyciel daje przykład, a ten wielki inspiruje”.