24 lutego 2017

Wiesław Zdziabek – profesor oświaty 2012

W 2012 roku tytuł honorowego profesora oświaty otrzymał Pan Wiesław Zdziabek – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu.

Pan Wiesław Zdziabek jest nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie posiadającym ponad 20-letni staż pracy. W latach 1991-1998 był zatrudniony w Zespole Szkół Mechaniki Precyzyjnej w Poznaniu. Od 1998 r. pracuje w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu. Od 2007 r. pełni obowiązki doradcy metodycznego w poznańskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.

Ustawicznie doskonali swoje kompetencje, uczestnicząc w szkoleniach, kursach i warsztatach. Między innymi odbył szkolenie metodyczne: „Wdrażanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół”, po którym otrzymał tytuł Wojewódzkiego Eksperta Przedmiotowego. Pozyskaną wiedzę wykorzystał, prowadząc szkolenia Rad Pedagogicznych na temat wdrażania nowej podstawy programowej w szkołach ponadgimnazjalnych oraz prelekcje dla uczniów klas III gimnazjalnych i ich rodziców na temat przebiegu kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.

Pan Wiesław Zdziabek wziął udział w publicznej debacie na temat nowej podstawy nauczania. Udział polegał na opracowaniu i opublikowaniu w „Wiadomościach Historycznych” (2008, nr 2) artykułu O potrzebie zmian w nauczaniu historii.

Ponadto opracował materiały szkoleniowe (skrypt, przykładowe konspekty lekcji i testy zaliczeniowe) na potrzeby realizowanego przez Ośrodek Badań Europejskich metodą e-learningową kursu doskonalącego, przygotowującego nauczycieli do realizacji nowego przedmiotu w szkołach ponadgimnazjalnych – historia i społeczeństwo.

Swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym dzieli się, pełniąc już szósty rok obowiązki doradcy metodycznego w poznańskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Oprócz typowo metodycznej wiedzy podejmuje na zajęciach z nauczycielami nowo wprowadzane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tematy – np. „Indywidualizacja procesów wychowania i nauczania w praktyce szkolnej”, „Zasady prowadzenia innowacji i eksperymentu pedagogicznego”, „Wdrażanie podstawy programowej na IV etapie edukacyjnym”. Metody nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie przybliża na prowadzonych przez siebie lekcjach otwartych, podczas których nauczyciele mogą obserwować go podczas bezpośredniej pracy z uczniem.

Wiesław Zdziabek jest również zaangażowany w przygotowanie zawodowe przyszłych nauczycieli. Od 4 lat prowadzi zajęcia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla studentów historii, specjalność nauczycielska z zakresu prawa oświatowego.

Jego współpraca z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza nie ogranicza się do działalności dydaktycznej. W latach 2003/2004 uczestniczył w międzynarodowym projekcie badawczym „Przedstawić wspólne życie: pamięć i historię w dobie ponowoczesności”. Przedsięwzięcie realizowane jest wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Uniersytet Laval – Quebec – Canada.

W macierzystej szkole swoją wiedzę z zakresu dydaktyki, dydaktyki historii, a przede wszystkim z zakresu prawa oświatowego wykorzystuje systematycznie pracując w Komisji prawnej i zespole do spraw jakości nauczania.

Obszarem jego szczególnych zainteresowań jest rozwój czytelnictwa. W tym zakresie opracował zestaw scenariuszy na potrzeby kursu technik pracy umysłowej oraz materiały treningowe dla uczniów. Scenariusze zostały nagrodzone w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli: „Jak nauczyć uczniów uczyć się” (1997 r.).

W celu ułatwienia uczniom doboru literatury popularnonaukowej dla celów samokształceniowych opracował tematyczną bibliografię artykułów z miesięcznika „Mówią Wieki”. Praca polegała na przyporządkowaniu ok. 2000 artykułów do poszczególnych zagadnień podstawy programowej nauczania historii. W ten sposób powstał bardzo wartościowy materiał pomocniczy dla nauczycieli historii, ułatwiający im wykorzystanie literatury popularnonaukowej w nauczaniu historii.

Scenariusze sporządzone na potrzeby kursu technik uczenia się oraz tematyczną bibliografię artykułów udostępnił na stronie internetowej www.zdziabek.pl.

W ramach współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli jako członek Rady Programowej współorganizował projekty edukacyjne o zasięgu wojewódzkim takie jak m.in.:

  • projekt   „Śladami   Powstania   Wielkopolskiego   1918-1919″   (2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012),
  • projekt „Wychowywać dla pokoju w zjednoczonej Europie” (2010/2011),
  • projekt „Decyduję o Europie – poznając ją”.
  • „Patriotyzm XIX-wiecznych Wielkopolan fundamentem  sukcesu Powstania Wielkopolskiego”.

Pracował w charakterze członka Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Katyń – Golgota Wschodu (2000 r.), Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Konkursu „Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 roku” (2001/2002) oraz Wojewódzkiej Komisji Konkursowej „Drogi do niepodległości Polski w XX wieku”.

Ponadto zainicjował, opracował projekt i współorganizował konkurs historyczny adresowany dla uczniów szkół gimnazjalnych Poznania i powiatu poznańskiego (2002/2003, 2003/2004, 2004/2005). Obecnie od pięciu lat jest współorganizatorem realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu Wojewódzkiego konkursu wiedzy o  powstaniu wielkopolskim.

Pan Wiesław Zdziabek jest również autorem lub współautorem blisko trzydziestu publikacji o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim – programów nauczania, podręczników i materiałów ćwiczeniowych. W tym składającego się z programu nauczania, podręcznika, zeszytu ćwiczeniowego i poradnika dla nauczyciela pakietu dydaktycznego do przedmiotu historia i społeczeństwo w zasadniczych szkołach zawodowych pod tytułem „Człowiek w społeczeństwie dawniej i dziś” (wydawnictwo eMPi ), współautorem podobnego pakietu dydaktycznego z historii dla liceów i techników uzupełniających na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej (wspólnie z Pawłem Kozłowskim i Mariuszem Menzem; wyd. REA) oraz współautorem pakietu dydaktycznego do przedmiotu historia i społeczeństwo dla szkół podstawowych pod tytułem „Ciekawi świata” (wspólnie z Marią Pacholską; wyd. Operon).

Zainicjował, opracował koncepcję i pozyskał wydawcę dla serii książek popularnonaukowych, adresowanych do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Biblioteczka Historyczna  eMPi ”  oraz  napisał  trzy  książki  do tej serii:  Powstanie wielkopolskie 1918-1919 (wspólnie z Marią Pacholską), Polacy na frontach II wojny światowej. U boku sojuszników, oraz Polska Walcząca 1939-1945.

Pan Wiesław Zdziabek jest również osobą zaangażowaną społecznie. Od wielu lat wspólnie z żoną pełnią funkcję tzw. rodziny zaprzyjaźnionej dla dzieci z Domu Dziecka w Otorowie. Funkcja ta polega na udzielaniu wsparcia podopiecznym domu dziecka. Zaangażował się również w organizowanie pomocy dla polskich szkół na Ukrainie. Dzięki jego staraniom sobotnio-niedzielna szkoła w Krzemieńcu została kompleksowo wyposażona przez wydawnictwo Operon w podręczniki i inne pomoce dydaktyczne.

Za swoją pracę był wielokrotnie nagradzany. Pierwszym ważnym wyróżnieniem było zajęcie trzeciego miejsca w zorganizowanym przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ogólnopolskim konkursie na temat: „Jak uczyć uczniów uczyć się”. Po trzech latach pracy w XIV Liceum Ogólnokształcącym otrzymał Wyróżnienie Prezydenta Miasta Poznania (2001 r.), a dwa lata później – Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania (2003 r.). Wyróżnienia te zostały mu przyznane za wybitną pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz poszerzenie oferty szkoły o zajęcia z zakresu technik uczenia się. W 2004 r. otrzymał Nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, dwa lata później – Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej I stopnia a w 2012 r. Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Za swoje osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze pan Wiesław Zdziabek został nominowany jako jeden z 13 w Polsce do tytułu Nauczyciel roku 2011, w konkursie organizowanym przez Głos Nauczycielski pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dzięki tej nominacji, szkoła w której uczy otrzymała 14 października 2011 r. miano Szkoły na medal.