24 lutego 2017

Ryszard Dolata – profesor oświaty 2013

W 2013 roku tytuł honorowego profesora oświaty otrzymał Pan Ryszard Dolata – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim.

Pan Ryszard Dolata jest nauczycielem Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim, który w ciągu 45 lat pracy pedagogicznej zgromadził znaczący dorobek zawodowy.

W latach 1983-2007 pełnił funkcję wicedyrektora szkoły. Aktywnie współpracował z nauczycielami, jako wicedyrektor i przewodniczący Szkolnej Komisji Przedmiotów Zawodowych. Koordynował współpracę szkoły z wyższymi uczelniami w regionie, zwłaszcza z Politechniką Poznańską i Politechniką Wrocławską.

Jego kreatywność w zakresie postępu pedagogicznego była i jest wzorem dla nauczycieli, którzy wspólnym wysiłkiem tworzyli nowoczesną bazę środków dydaktycznych szkoły. Współpracując z Zakładami Automatyki Przemysłowej i innymi zakładami pracy zaprojektował nowatorskie środki dydaktyczne dla wielu pracowni i laboratoriów przedmiotowych szkoły.

Innowacyjne metody i nowoczesne środki dydaktyczne Pana Ryszarda Dolaty były wielokrotnie wyróżniane przez Radę Postępu Pedagogicznego i Kuratorium Oświaty za popularyzację nowatorstwa pedagogicznego.

Jest współautorem wielu filmów dydaktycznych, które egzemplifikują treści nauczania w zawodach: technik mechatronik, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych oraz monter mechatronik. Źródłami osiągnięć i efektywności kształcenia Pana Ryszarda Dolaty są: właściwy dobór treści kształcenia, ich strukturalizacja pod kątem wyznaczonych celów dydaktycznych i wychowawczych, odpowiednie środki dydaktyczne, kompetencje pedagogiczne, dobra znajomość uczniów i ich środowiska.

W latach 80-tych i 90-tych był członkiem Ministerialnej Komisji Programowej Specjalistycznych Przedmiotów Zawodowych, której celem było opracowanie i zaopiniowanie nowej dokumentacji programowej kształcenia zawodowego. W ramach Komisji, jako autor i współautor, opracował następujące programy nauczania: technik mechanik (P-41310-2/88), technik elektronik (T/2105/MPIH/1992) i mechanik automatyki przemysłowej (SZ/3901/MPIH/1991).

Współpracuje z Instytutem Technologii Eksploatacji BIP w Radomiu oraz Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie, w zakresie realizacji prac projektowych, których celem jest wdrożenie w polskim szkolnictwie zawodowym innowacyjnego systemu kształcenia realizowanego na podstawie programów nauczania o strukturze modułowej.

Jest autorem i współautorem narzędzi badawczych do pomiaru efektywności wewnętrznej i zewnętrznej kształcenia zawodowego prowadzonego w latach 1996-2000 w ramach eksperymentu pedagogicznego MEN, polegającego na wdrażaniu w 27 zawodach dokumentacji programowej o strukturze modułowej.

Na zlecenie Instytutu Technologii Eksploatacji opracował nowe dokumentacje programowe i dydaktyczne, m.in. modułowy program nauczania dla zawodu mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych (731[01]/ZSZ/MEN/2006.10.16) i ośmiu pakietów edukacyjnych, stanowiących obudowę dydaktyczną programu w formie poradników metodycznych dla nauczycieli i poradników dla uczniów.

Z ramienia Instytutu Technologii Eksploatacji był koordynatorem i konsultantem zespołów autorskich dokumentacji dydaktycznych – pakietów edukacyjnych dla wielu zawodów m.in. dla: technika sterowania ruchem kolejowym (311[46]/T-4, SP-2/MEN/2009.05.19), montera mechatronika (725[04]ZSZ-3/MEN/2006.04.27), mechanika automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych (731[01]/ZSZ/MEN/2006.10.16).

Pan Ryszard Dolata ustawicznie doskonali swoje kompetencje, uczestnicząc w kursach, szkoleniach i warsztatach.

W roku szkolnym 2009/2010 uczestniczył w szkoleniu w wyniku którego uzyskał kompetencje Eksperta Kształcenia Modułowego nadane przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) w Warszawie, w ramach projektu „System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI. W roku szkolnym 2011/2012, jako uprawniony do prowadzenia konsultacji w przydzielonych placówkach na terenie województwa wielkopolskiego, wprowadził system kształcenia modułowego w ostrowskich szkołach: Zespole Szkół Technicznych w zawodzie technik informatyk 312[01] oraz Zespole Szkół Ekonomicznych w zawodzie technik logistyk 342[04].

Ponadto przeprowadził szereg konsultacji z przedstawicielami Samorządu Powiatowego i pracodawcami, których celem było wypracowania systemu działań wspierających wdrożenie kształcenia modułowego. Efektem tego kształcenia mają być absolwenci dobrze przygotowani do wykonywania przyszłych zadań zawodowych, bardziej elastyczni na dynamicznym rynku pracy, lepiej wpisujący się w realizację idei uczenia się przez całe życie.

W roku 2011 ukończył szkolenie z zakresu zmian programowych w kształceniu zawodowym, które uprawniało do prowadzenia konsultacji w szkołach na terenie województwa wielkopolskiego, w zakresie zmian programowych w kształceniu zawodowym obowiązujących od 1 września 2012 r. Prawo do wykonania konsultacji nadał Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie.

W związku z uzyskanymi kompetencjami przeprowadził dwie konferencje (w Ostrowie Wielkopolskim i Lesznie) o zasięgu powiatowym nt. zmian programowych w kształceniu zawodowym, w których uczestniczyło ponad 100 nauczycieli i dyrektorów.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 lutego 2003 r. Pan Ryszard Dolata został wpisany na listę ekspertów wchodzących w skład komisji kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. W latach 2003-2009 był powoływany w skład Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego. W tym okresie także uczestniczył w pracach Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Od wielu lat, przy współpracy z Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, Pan Ryszard Dolata jest inicjatorem i organizatorem programu „Innowacyjne Wychowanie Młodzieży”, którego celem jest zainteresowanie uczniów problematyką wynalazczą w zakresie ochrony własności przemysłowej, technik twórczego myślenia oraz umiejętności dokonywania i zgłaszania projektów wynalazczych. Przygotowuje młodzież do Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości oraz Olimpiady Innowacji Technicznych. Ponad 60 jego uczniów uzyskało status finalisty i laureata wymienionych olimpiad. Prace jego uczniów w kategorii „Badania na rzecz środowiska” i „Pomysł techniczny” wielokrotnie zajmowały czołowe lokaty w eliminacjach okręgowych i ogólnopolskich. Ponadto współpracując z Punktem Informacyjnym Europejskiej Europe-Direkt aktywnie uczestniczy w organizacji konkursu wiedzy o Unii Europejskiej, którego celem jest inspirowanie uczniów do zainteresowania się problematyką europejską.

W swoim dorobku wynalazczym Pan Ryszard Dolata posiada trzy świadectwa

0 dokonaniu wzoru użytkowego, w tym innowacyjny siłownik hydrauliczny, stanowiący źródło napędu stanowiska badawczego do przeciągania nagniatającego otworów w materiałach trudnoobrabialnych.

Z tytułu osiągnięć naukowych i postępu naukowo-technicznego w roku 1988 Pan Ryszard Dolata otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej III stopnia, natomiast w roku 2006 za osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze nagrodę Ministra Edukacji Narodowej 1 stopnia.

Za systematyczną i konsekwentną pracę z młodzieżą w zakresie problematyki ochrony własności przemysłowej i innowacyjności, Pan Ryszard Dolata otrzymał Odznakę „Zasłużony dla Wynalazczości”, nadaną przez Prezesa Rady Ministrów, Honorową Odznakę Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów oraz wyróżnienia Naczelnej Organizacji Technicznej. Jego praca na rzecz edukacji zawodowej i wychowania młodzieży była wielokrotnie nagradzana przez władze oświatowe.

W roku 2004 za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania nadano mu Medal Komisji Narodowej.

Na uwagę zasługuje działalność publikatorska Pana Ryszarda Dolaty. Swoje bogate doświadczenie zawodowe rozpowszechnia w współpracy z Wydawnictwem REA s.j. Wydawnictwem Szkolnym i Pedagogicznym oraz Biuletynem Instytutu Europejskiego w Warszawie „Kształcenie Zawodowe”.

W roku 2010 wydał poradniki metodyczne dla nauczycieli: „Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych” oraz „Systemy i urządzenia mechatroniczne”, natomiast w Biuletynie – cykl artykułów dotyczących innowacyjności i efektywności w edukacji zawodowej.

Z rekomendacji Instytutu Technologii Eksploatacji BIP w Radomiu jest rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej do spraw podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach oraz w profilach kształcenia ogólno zawodowego. Dorobek Pana Ryszarda Dolaty w opiniowaniu podręczników jest znaczący szczególnie w dziedzinie mechaniki i mechatroniki.

Interesuje się losami absolwentów, wspierając ich w rozwoju edukacyjnym i zawodowym.

Wieloletnia zaangażowana praca dydaktyczna i wychowawcza Pana Ryszarda Dolaty jest dowodem troski o losy i przyszłość młodzieży. Przyczyniła się także do promocji szkoły w regionie i w Polsce. W rankingu szkół ponadgimnazjalnych „Rzeczypospolitej” i „Perspektyw” w 2011 r. szkoła zajęła piętnaste miejsce w Polsce i pierwsze w Wielkopolsce, w 2012 r. odpowiednio: dwudzieste siódme i trzecie oraz w 2013 r. – dziewiąte i drugie. Jego wkład pracy w rozwój Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim jest fundamentalny.

Pan Ryszard Dolata angażuje się w działalność społeczną na rzecz zaspakajania potrzeb lokalnej, osiedlowej społeczności. Od 2003 r. jest członkiem Rady Osiedla, w której oprócz zadań statutowych, realizuje program edukacyjny Poznajemy Repertuar Opery Wrocławskiej i Teatru Kaliskiego. Ponad 400 mieszkańców osiedla uczestniczyło w spektaklach jednym z największych i najbardziej znaczących teatrów operowych w Polsce. Realizuje działalność międzypokoleniową, polegającą na współpracy młodzieży z seniorami Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wspólnie z młodzieżą opracował trasy rowerowe powiatu ostrowskiego pt. Trasy rowerowe dla seniorów i nie tylko…, które są podstawą realizacji zadania publicznego, oferowanego przez Powiat Ostrowski – Turystyczny drogowskaz seniorów do zdrowia i wiedzy o ziemi ostrowskiej.

Pan Ryszard Dolata jest pedagogiem z powołania, który w pracy uczniów harmonijnie łączy poznawanie z przeżywaniem wartości i działaniem zmieniającym rzeczywistość, a jednocześnie profesjonalnie łączy kształcenie z wychowaniem.