22 stycznia 2024

Rozporządzenie o wynagrodzeniach nauczycieli skierowane do uzgodnień i konsultacji

Zgodnie z zapowiedziami, po uchwaleniu przez Sejm RP w dniu 18 stycznia 2024 r. ustawy budżetowej na 2024 r. oraz uchwalonej przez Sejm RP w dniu 16 stycznia 2024 r. tzw. ustawy okołobudżetowej Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia, który określa minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2024 r.

Zgodnie z przepisami ustawy Karta nauczyciela, minister ds. edukacji w porozumieniu z ministrem ds. pracy, po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego określa corocznie, w drodze rozporządzenia, wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Tegoroczna nowelizacja uwzględnia podwyższenie od dnia 1 stycznia 2024 r. wynagrodzeń nauczycieli mianowanych i dyplomowanych o 30%, a wynagrodzenia nauczycieli początkujących o 33%.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy został  przekazany 19 stycznia br. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji  – do partnerów społecznych, m.in. związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Rady Dialogu Społecznego.

Zgodnie z przepisami ustawy Karty nauczyciela, podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli następuje nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od 1 stycznia danego roku.

Kierownictwo MEN dokłada wszelkich starań, by podwyżki dla nauczycieli mogły być wypłacane niezwłocznie po podpisaniu ustawy budżetowej przez Prezydenta RP. Dlatego pierwsze decyzje Ministra Edukacji dotyczyły właśnie zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli.

Źródło i więcej informacji: MEN