styczeń 22, 2024

22 stycznia 2024

Wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych – wydawanie orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

Orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, wydają zespoły działające w poradniach wskazanych przez kuratora oświaty, za zgodą organów prowadzących te poradnie. Wielkopolski Kurator Oświaty wskazując poradnię, w której będą działały zespoły wydające orzeczenia i opinie dla ww. dzieci i uczniów, uwzględnia spełnienie […]

22 stycznia 2024

Rozporządzenie o wynagrodzeniach nauczycieli skierowane do uzgodnień i konsultacji

Zgodnie z zapowiedziami, po uchwaleniu przez Sejm RP w dniu 18 stycznia 2024 r. ustawy budżetowej na 2024 r. oraz uchwalonej przez Sejm RP w dniu 16 stycznia 2024 r. tzw. ustawy okołobudżetowej Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia, który określa minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2024 r. Zgodnie z przepisami ustawy Karta nauczyciela, […]