18 kwietnia 2024

„Edukacja z wojskiem”, czyli wspólne działania MEN i MON na rzecz bezpieczeństwa

Rozpoczyna się pilotaż programu „Edukacja z wojskiem” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Program edukacyjno-obronny przygotowany i realizowany wspólnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Obrony Narodowej ma objąć około 3,5 tys. szkół. List intencyjny w tej sprawie podpisali Wicepremier, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Minister Edukacji Barbara Nowacka. Szkolenia w szkołach rozpoczną się […]

16 kwietnia 2024

Konkurs na projekt logo Kuratorium Oświaty w Poznaniu pn. „Kurator blisko ludzi – nowe perspektywy”

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego, Wielkopolski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza do udziału w Konkursie na projekt logo Kuratorium Oświaty w Poznaniu pn. „Kurator blisko ludzi – nowe perspektywy”. Celem konkursu jest rozwijanie wśród uczniów kompetencji cyfrowych, społecznych i obywatelskich, kształtowanie pozytywnego wizerunku Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz przybliżenie kompetencji Wielkopolskiego […]

16 kwietnia 2024

Powołanie wicekuratora oświaty

Pan Wojciech Szulc został powołany z dniem 15 kwietnia 2024 r. na stanowisko wicekuratora oświaty w Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Powołanie przez Minister Edukacji Barbarę Nowacką wręczył Pan Igor Bykowski, Wielkopolski Kurator Oświaty.

13 kwietnia 2024

Edukacja zdrowotna w szkołach od 2025 roku. Ruszają prace przygotowawcze

W czasie wspólnej konferencji prasowej Minister Edukacji Barbara Nowacka, Minister Zdrowia Izabela Leszczyna oraz Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras ogłosili inaugurację prac nad nowym przedmiotem szkolnym pn. edukacja zdrowotna. Przedmiot będzie nauczany w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych od września 2025 roku. Edukacja i zdrowie należą do najważniejszych obszarów odpowiedzialności państwa, a troska o dobrostan […]

12 kwietnia 2024

Procedura dotycząca wniosków o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty nawiązując do postanowień art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2230) oraz § 3 ust.1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do […]

11 kwietnia 2024

Obowiązujące przepisy regulujące prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że możliwość prowadzenia kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli mają wyłącznie akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli, które uzyskały zgodę kuratora oświaty – właściwego ze względu na siedzibę placówki – na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z […]

11 kwietnia 2024

Edukacja obywatelska zamiast HIT-u. Zmiany w ramowych planach nauczania od roku szkolnego 2024/2025

Rezygnacja z przedmiotu historia i teraźniejszość, obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy – to najważniejsze zmiany ramowych planach nauczania, które nastąpią od września 2024 r. – poinformowała w czasie konferencji prasowej minister Barbara Nowacka. Dziś do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. […]

10 kwietnia 2024

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty w 2024

Uprzejmie informuję, że Wielkopolski Kurator Oświaty zdecydował o przekazaniu do Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty przedłożonych wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty: Pani Marii Pacholskiej, Panu Markowi Tomickiemu. Zgodnie z procedurą przyjętą przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty komunikat dotyczący rozstrzygnięcia właściwego organu w sprawie nadania tytułu honorowego profesora oświaty zostanie opublikowany na stronie internetowej Kuratorium Oświaty […]

10 kwietnia 2024

Informacja o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli

Jak zamieszczać ogłoszenia o pracę dla nauczycieli? Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych przekazują informacje o wolnych stanowiskach pracy za pośrednictwem Strefy Pracownika SIO, poprzez dodanie oferty pracy w zakładce Wolne stanowiska pracy. Dostęp do aplikacji wymaga aktywnego upoważnienia do SIO. Jak szukać ofert pracy dla nauczycieli? Informacja o wolnych stanowiskach dla nauczycieli w szkołach i […]

10 kwietnia 2024

Nieobowiązkowe prace domowe – materiały dla nauczycieli

Szanowni Państwo Dyrektorzy, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji wprowadzającego zmiany w zakresie prac domowych polegające na: niezadawaniu przez nauczycieli uczących w klasach I–III szkoły podstawowej pisemnych (z wyłączeniem ćwiczeń rozwijających motorykę małą) i praktyczno-technicznych prac domowych do wykonania przez ucznia w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych; braku obowiązku wykonania przez uczniów klas […]

10 kwietnia 2024

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Wielkopolski Kurator Oświaty przypomina, że zgodnie z art.103 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.poz.2245 z późn. zm) akredytacje kuratora oświaty przyznane: przed dniem 1 września 2019 r. utraciły moc z dniem 1 stycznia 2021 r. przed dniem 1 września 2017 […]

5 kwietnia 2024

Kandydaci do nadania orderów i odznaczeń w roku 2024

Wielkopolski Kurator Oświaty po zaopiniowaniu wniosków o nadanie orderów, odznaczeń i medali przekazał do Ministerstwa Edukacji Narodowej, w celu dalszego procedowania, wnioski następujących kandydatów. Załącznik 1 Kandydaci do nadania orderów i odznaczeń Załącznik 2 Kandydaci do nadania medalu Komisji Edukacji Narodowej Przekazanie wniosków do Ministerstwa Edukacji Narodowej nie jest równoznaczne z nadaniem kandydatom orderów i […]