4 października 2023

Nowe wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli

Dnia 3 października 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Najważniejsze zmiany

W rozporządzeniu:

  • określono wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela odpowiednio do zmian w sposobie kształcenia nauczycieli wprowadzonych przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 890, z późn. zm.); wymagania te dotyczą osób, które rozpoczęły studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z nowym standardem kształcenia (obejmującym 5-letni cykl kształcenia prowadzony jako: jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w tym samym zakresie merytorycznym);
  • utrzymano dotychczasowe wymagania kwalifikacyjne wobec osób, które zostały  już przygotowane do wykonywania zawodu nauczyciela na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, tj. przed dniem 3 sierpnia 2019 r.;
  • określono kwalifikacje do nauczania nowego przedmiotu biznes i zarządzanie; kwalifikacje do nauczania tego przedmiotu (w szkołach ponadpodstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia) posiadają także osoby, które na podstawie dotychczasowych przepisów posiadały kwalifikacje do nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości;
  • w przypadku nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych, praktycznej nauki zawodu i języka regionalnego określono wymagania kwalifikacyjne stosownie do zmian w sposobie kształcenia tych nauczycieli wprowadzonych przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 2003); nauczyciele, o których mowa powyżej, będą mogli być przygotowywani do wykonywania zawodu w cyklu krótszym niż 5-letni, tj. również na studiach pierwszego stopnia.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 2102)

Źródło: MEiN