lipiec 2022

29 lipca 2022

Organizowanie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – projekt rozporządzenia

Projektowane rozporządzenie w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 125a ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i wynika z potrzeby uregulowania szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia zajęć w formie zdalnej w sytuacji, gdy zajęcia nie mogą […]

26 lipca 2022

Patroni roku 2023

Wojciech Korfanty, Paweł Edmund Strzelecki, Aleksander Fredro, Aleksandra Piłsudska, Maurycy Mochnacki, Jadwiga Zamoyska i Jerzy Nowosielski to patroni roku 2023 wybrani przez Sejm RP. 20 kwietnia 2023 r. przypada 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego – wybitnego polityka, myśliciela społecznego i publicysty na stałe związanego z chrześcijańską demokracją. W czasach II Rzeczypospolitej był członkiem Naczelnej Rady […]

25 lipca 2022

Polsko-Niemieckie Forum Wymiany Młodzieży

W dniach 31.05. – 2.06.2022 r. przedstawiciele Wielkopolskiego Kuratora Oświaty wzięli udział w XX Polsko-Niemieckim Forum Wymiany Młodzieży. Celem było pogłębienie wiedzy na temat m.in. wymian międzynarodowych w zakresie szkolnictwa branżowego a także przygotowania do zawodu i organizacji wymian w obliczu nowych wyzwań. Uczestnicy Forum dyskutowali na temat rezyliencji w pracy z młodzieżą oraz brali […]

20 lipca 2022

Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza wszczęcie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych następujących przedmiotów: język polski jako obcy, język polski,  język angielski, język niemiecki, matematyka, informatyka, chemia, fizyka, biologia, przyroda, geografia, historia i wos, wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka, technika, wychowanie do życia w rodzinie, nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel pedagog, nauczyciel psycholog, kształcenie specjalne, kształcenie zawodowe, […]

11 lipca 2022

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Państwo, Minister Edukacji i Nauki ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023: Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia […]

11 lipca 2022

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wstępne wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym, tj. w maju 2022 r. Maturę zdało 78,2 proc. uczniów. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych przystąpiło 268 257 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników i branżowej szkoły II stopnia) oraz 34 obywateli Ukrainy. – Matura była poprzedzona rokiem szkolnym, który niemal […]

8 lipca 2022

Zakresy wymagań wojewódzkich konkursów przedmiotowych – rok szkolny 2022/2023

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wymagań stawianych uczestnikom wojewódzkich konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2022/2023 W związku z Zarządzeniem nr 110.1.29.2021 z dnia 20 czerwca 2022 r. dotyczącym organizacji 10 Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2022/2023, Wielkopolski Kurator Oświaty przekazuje do publicznej wiadomości obszary wymaganej wiedzy, zakresy oczekiwanych umiejętności oraz wykazy literatury pomocnej […]

6 lipca 2022

Uroczystość finałowa II Ogólnopolskiego Konkursu Ignacy Jan Paderewski

29 czerwca 2022 r. odbyła się uroczystość finałowa II Ogólnopolskiego Konkursu Ignacy Jan Paderewski pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych w kraju oraz szkół polskich za granicą. Ignacy Jan Paderewski to wybitnie wszechstronna postać i w konkursie nie mogło zabraknąć żadnej z dziedzin […]

6 lipca 2022

Wykaz szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym –„Aktywna tablica”

Na podstawie § 12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica” (Dz.U. poz. 1883) Wielkopolski Kurator Oświaty informuje, że została zatwierdzona lista 260 szkół, które zostaną objęte […]