20 czerwca 2024

Szkoła nowoczesna, gotowa na wyzwania przyszłości – kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2024/2025

Szkoła przygotowująca do wyzwań przyszłości, szkoła bezpieczna i troszcząca się o dobrostan uczniów to nasze najważniejsze cele – powiedziała podczas konferencji prasowej sekretarz stanu Katarzyna Lubnauer. Wiceminister przedstawiła kierunki polityki oświatowej na przyszły rok szkolny oraz wskazane przez ministra edukacji tematy kontroli planowych dla kuratorów oświaty.

Główne obszary polityki oświatowej to działania w zakresie: edukacji prozdrowotnej, edukacji proobywatelskej, wspierania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, podnoszenia jakości edukacji włączającej, wspierania rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, zasad bezpieczeństwa w internecie, zagrożeń, wspierania umiejętności zawodowych, współpraca z pracodawcami, kształcenia uczniów z doświadczeniem uchodźczym, nauczanie języka polskiego jako obcego.

Minister podkreśliła, że dla MEN ważne jest to co wiąże się z edukacją zdrowotną uczniów ich kondycją psychiczną i fizyczną. Powiedziała że w zbliżającym się roku szkolnym uczniowie będą mieli obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, a nauczyciele będą mieli możliwość doskonalenia zawodowego. Stawiamy na edukację prozdrowotną, bo to jest jedno z największych wyzwań.

Kolejnym zagadnieniem jest edukacja obywatelska, proobronna. Katarzyna Lubnauer powiedziała, że zagadnienia te są istotne w obecnych czasach. Wspominała o programie pilotażowym MEN i MON „edukacja z wojskiem”.

Edukacja obywatelska i patriotyczna jest oczywistym zadaniem szkoły.

Istotne jest wpieranie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozwijanie edukacji włączającej.

Dla nas praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, troska o to, żeby miały w szkole wszelką pomoc, by w szkole się dobrze czuły to jedno z naszych podstawowych zadań.

Kolejnym elementem jest wpieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów, higieny cyfrowej. Ten obszar jest powtarzany przez lata, dlatego, cyfrowa edukacja jest ważnym zagadnieniem.

Wiceminister podkreśliła, że nowym obszarem polityki oświatowej jest zwrócenie większej wagi na nauczanie przedmiotów ścisłych, matematycznych.

Wspieramy myślenie analityczne i edukację w dziedzinach nauk przyrodniczych. Przygotowujemy młodzież na wyzwania, jakie stawia sztuczna inteligencja. Dlatego przedmioty ścisłe, przyrodnicze będą priorytetem w 2024/2025

– powiedziała.

Kolejnym priorytetem jest wspieranie umiejętności zawodowych, doradztwo zawodowe, współpraca z pracodawcami.

Ważne by ten obszar był elementem przyszłości polskiej edukacji i szans dla młodych ludzi

– mówiła.

Kolejną istotną kwestią jest włączenie w system oświaty uczniów z Ukrainy.

Edukacja w Polsce będzie dla nich obowiązkiem, dlatego szkoły muszą być na ich edukację przygotowane. 

– podkreśliła. Dodała, że nauczyciele muszą nauczyć się pracować z dziećmi z doświadczeniem uchodźczym, jak uczyć dziecko, które nie zna języka polskiego, albo jak uczyć języka polskiego.

To wielkie wyzwanie dla polskich nauczycieli, ale też dla ministerstwa.

Wiceminister przedstawiła określone przez ministra edukacji zadania nadzorcze dla kuratorów oświaty w ramach planowanych kontroli. O września będą to: sprawdzenie w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych spełniania obowiązku tzw. zerówki, obowiązku szkolnego, obowiązku nauki, sprawdzenie w przedszkolach, szkołach specjalnych organizacji kształcenia, działań opiekuńczo-wychowawczych, sprawdzenie w szkołach podstawowych organizacji doradztwa zawodowego, sprawdzenie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności, sprawdzenie sposobu sprawowania nadzoru pedagogicznego i obowiązków dyrektorów w zakresie wykorzystywania środków finansowych na doskonalenie nauczycieli w szkołach podstawowych z najniższymi wynikami egzaminu ósmoklasisty.

Chcemy wesprzeć nauczycieli, w szkołach a których wyniki egzaminu ósmoklasisty są niezadowalające dając im możliwość podejmowania studiów, które pomogą nauczycielom w osiąganiu lepszych rezultatów z uczniami jak i wsparcia dyrektora szkoły w możliwości doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Wiceminister podkreśliła, że w nadzorze pedagogicznym nie chodzi tylko o kontrolę i karę, ale przede wszystkim o wsparcie. Kuratorzy oświaty mają również wspierać szkoły.

Kierunki polityki oświatowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20242025

Źródło: MEN