9 lipca 2024

List otwarty Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo,

wyniki egzaminów to istotny aspekt pracy szkoły, ale chcę podkreślić, że jest to jeden z wielu elementów składowych rzutujących na jakość pracy szkoły jako całości.

Obok wyników ważne są np.: atmosfera, która może sprzyjać efektywnemu uczeniu się i zdrowemu rozwojowi psychicznemu; wsparcie psychologiczne i pedagogiczne, które może pomóc uczniom radzić sobie z trudnościami, zarówno w nauce, jak i w życiu osobistym; współpraca między szkołą a rodzicami, czy środowiskiem lokalnym, która jest istotna dla sukcesu edukacyjnego; czy kształtowanie i rozwój umiejętności społecznych, takich jak np. komunikacja, współpraca czy umiejętność rozwiązywania konfliktów.

Istotny jest również dobrostan uczniów i nauczycieli, a porównywanie wyników szkół bez znajomości całości kontekstu ich funkcjonowania niekoniecznie jest dobrym sposobem na osiągnięcie tego celu.

Zadaniem szkoły jest również przygotowanie uczniów do dorosłego życia, wyposażając ich w niezbędne umiejętności i kompetencje, które pozwolą im radzić sobie w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Ocena pracy szkoły wyłącznie na podstawie wyników egzaminów nie oddaje zatem pełnego obrazu jej funkcjonowania. Szkoła to bowiem miejsce, w którym rozwijają się różne aspekty osobowości i umiejętności dzieci.

Zapewniam, że wyniki egzaminów są ważnym elementem troski zarówno dla Kuratorium Oświaty, jak i dla dyrektorów szkół. Naszym celem jest wspieranie placówek w dążeniu do podnoszenia jakości edukacji, ale także dbanie o wszechstronny rozwój uczniów.

Jestem przekonany, że zamiast wskazywania szkół z niższymi wynikami, powinniśmy skupić się na wspieraniu ich w procesie poprawy i dostarczeniu niezbędnych zasobów, które pozwolą im sprostać nowym wyzwaniom zmieniającego się świata. Współpraca wszystkich zainteresowanych stron: nauczycieli, uczniów, rodziców, administracji szkolnej, społeczności lokalnej a także mediów jest kluczem do osiągnięcia tego sukcesu.

Pamiętajmy, że edukacja jest dobrem nas wszystkich, dlatego musimy wspólnie dążyć do jej ciągłego doskonalenia i rozwoju.

Łączę wyrazy szacunku,

Wielkopolski Kurator Oświaty
dr Igor Bykowski