3 lipca 2024

Wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024

Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 14 do 16 maja 2024 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie, napisali egzamin 10, 11 i 12 czerwca br.

Do egzaminu ósmoklasisty w sesji głównej, tj. w maju 2024 r., przystąpiło ok. 220 900 spośród ok. 230 100 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 96 proc.), w tym ok. 11 300 uczniów – obywateli Ukrainy.

Wyniki egzaminu

Język polski 

Za rozwiązanie zadań z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 61 proc. punktów możliwych do zdobycia. Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami, które sprawdzały umiejętność czytania utworów literackich oraz odbioru tekstów kultury.

Matematyka 

Za rozwiązanie zadań z matematyki ósmoklasiści uzyskali średnio 52 proc. punktów możliwych do zdobycia. Zadaniem, z którym uczniowie najlepiej sobie poradzili, okazało się zadanie sprawdzające umiejętność znajdowania danych punktów kratowych w układzie współrzędnych na płaszczyźnie.

Język obcy nowożytny

Za rozwiązanie zadań z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści uzyskali średnio:

  • z języka angielskiego – 66 proc. punktów
  • z języka francuskiego – 88 proc. punktów
  • z języka hiszpańskiego – 72 proc. punktów
  • z języka niemieckiego – 53 proc. punktów
  • z języka rosyjskiego – 79 proc. punktów
  • z języka włoskiego – 47 proc. punktów.

Arkusze egzaminacyjne z wszystkich języków obcych miały identyczną formę, składały się z takich samych części i takiej samej liczby zadań takiego samego typu, za rozwiązanie których można było otrzymać taką samą liczbę punktów.

W arkuszu egzaminacyjnym sprawdzane były umiejętności uczniów w pięciu obszarach: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych, znajomość środków językowych oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej.

Wyniki egzaminu – podsumowanie

Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że z języka polskiego uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem, które sprawdzało wyszukiwania informacji w tekście. Z matematyki uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniem sprawdzającym umiejętność znajdowania współrzędnych danych punktów w układzie współrzędnych na płaszczyźnie. Na egzaminie z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści, którzy przystąpili do egzaminu z języka angielskiego, uzyskali najwyższy średni wynik za rozwiązanie zadania zamkniętego sprawdzającego znajomość funkcji językowych.

Egzamin wskazał również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej. Z języka polskiego trudność sprawiło uczniom zadanie z zakresu kształcenia językowego, które sprawdzało umiejętność zastąpienia sformułowania charakterystycznego dla polszczyzny użytkowej wyrazem lub sformułowaniem z zakresu polszczyzny wzorcowej. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie otwarte z geometrii przestrzennej, którego rozwiązanie wymagało umiejętności operowania obiektami matematycznymi – przekształcenia wzoru na objętość ostrosłupa, aby wyznaczyć jego wysokość i obliczyć różnicę wysokości zbudowanych wież. W przypadku języka angielskiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych

Wyniki krajowe egzaminu ósmoklasisty w 2024 roku

Źródło: MEN