2 lipca 2024

Zespół do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi

Minister Edukacji podjęła decyzję o wzmocnieniu współpracy z doświadczonymi organizacjami pozarządowymi, dla których istotne jest dobre funkcjonowanie uczniów w sprzyjającej atmosferze szkół i placówek, w pełni realizujących cele i zadania edukacyjne, wychowawcze i profilaktyczne, kształtujących właściwe postawy dzieci i młodzieży. Dialog i współpraca będzie podejmowana na forum Zespołu do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, które dla dobra polskiej oświaty zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737) aktywnie wspierają szkoły i placówki w ich działalności.

Zadaniem Zespołu będzie przygotowanie propozycji rozwiązań w zakresie współpracy organizacji pozarządowych ze szkołami i placówkami, w szczególności w zakresie:

 • organizacji pracy przedszkoli, szkół i placówek;
 • działalności edukacyjnej, wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej;
 • rozszerzania i wzbogacania form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej;
 • ruchu artystycznego;
 • praw dziecka i ucznia;
 • kompetencji kadry pedagogicznej i kierowniczej;
 • wyrównywania szans edukacyjnych;
 • działalności związanej z organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży;
 • współpracy z rodzicami uczniów;
 • edukacji włączającej i profilaktyki zdrowia psychicznego.

W skład Zespołu wejdzie 30 przedstawicieli organizacji pozarządowych, które zostaną wybrane przez Ministra Edukacji, po spełnieniu przez nie kryteriów określonych w otwartym naborze ofert.

Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571, z późn. zm.).

Każdy podmiot może złożyć jedną ofertę zawierającą wskazanie jednego przedstawiciela.

Oferty mogą być składane do 16 lipca 2024 r.

Ofertę składa się na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego komunikatu.

Wypełniony formularz oferty należy wygenerować w formacie pdf, a następnie:

 1. wydrukować, podpisać i wysłać pocztą na adres Ministerstwa Edukacji Narodowej albo
 2. podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym ePUAP i przesłać za pomocą platformy ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej MEN ePUAP, który można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/elektroniczna-skrzynka-podawcza

Oferty mogą być składane do 16 lipca 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego lub w przypadku platformy ePUAP godz. 23:59)

Szczegółowe informacje

Informacje w sprawie naboru ofert można uzyskać dzwoniąc na nr telefonu: (22) 34 74 722, (w godzinach pracy urzędu).

Źródło: MEN