10 lipca 2024

Technik elektromobilności – nowy zawód w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Od 1 września 2024 r. szkoły prowadzące kształcenie zawodowe mogą rozpocząć kształcenie w zawodzie technik elektromobilności. Rozporządzenie w tej sprawie zostało podpisane 27 grudnia 2023 r. Wprowadzenie tego zawodu do klasyfikacji, na wniosek ministra właściwego do spraw energii, to odpowiedź na potrzeby rynku pracy w branży motoryzacyjnej.

Wniosek ministra właściwego do spraw energii wynika z rosnącej popularności pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych spowodowanej wzrostem świadomości społecznej w zakresie konieczności ograniczenia szkodliwych emisji pochodzących z transportu oraz z działań  podejmowanych na szczeblu Unii Europejskiej w tym obszarze.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie ministra właściwego do spraw energii niezbędne jest pozyskanie kadr wyspecjalizowanych w kierunku technologii dedykowanych pojazdom elektrycznym i hybrydowym oraz elektromobilności.

Kształcenie w zawodzie technik elektromobilności w zakresie kwalifikacji: „MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych” i „MOT.07. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi i naprawy pojazdów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych”, będzie realizowane w technikum i w branżowej szkole II stopnia.

W zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie możliwe będzie prowadzenie także kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2024 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Źródło: MEN