2 grudnia 2019

Obowiązek informacyjny RODO – wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwane dalej „rozporządzeniem RODO”, przekazuje się następujące informacje:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

Dane do kontaktu: listownie Wielkopolski Kurator Oświaty, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań lub przez email: sekretariat.wko@ko.poznan.pl.

  • We wszelkich sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty proszę kontaktować się z Inspektorem ochrony danych.

Dane do kontaktu: listownie na adres Inspektor ochrony danych, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93; 61-716 Poznań lub przez email: iod@ko.poznan.pl.

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
  • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO w związku z art. 148 ustawy 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) – to jest przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawnych.
  • Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
  • Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w związku z udostępnieniem wykazu na stronie internetowej odbiorcami mogą być użytkownicy serwisu internetowego Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
  • Zgodnie z przepisami rozporządzeni RODO przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia w zakresie ochrony swoich danych osobowych – prawo dostępu do danych osobowych, prawo sprostowania danych osobowych, prawo żądania niezwłocznego usunięcia danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w przepisach prawa z uwzględnieniem wyjątków.

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych praw należy przesłać żądanie w formie pisemnej na adres e-mail lub drogą pocztową.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty narusza przepisy rozporządzenia RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.