7 maja 2020

Obowiązek informacyjny RODO – umowa o dzieło

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – tzw. „RODO” informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zamawiający – Wielkopolski Kurator Oświaty z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tadeusza Kościuszki 93, 61-716 Poznań.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Wykonawca może kontaktować się z Inspektorem ochrony danych w następujący sposób:
 • pocztą tradycyjną na adres Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Tadeusza Kościuszki 93, 61-716 Poznań,
 • pocztą mailową na adres iod@ko.poznan.pl lub
 • telefonicznie pod numerem: + 48 780 386 035.
 1. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą przez Administratora danych osobowych (Zamawiającego) w celu wykonania umowy o dzieło i rozliczenia świadczonej usługi.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Wykonawcy przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – wykonywania praw i obowiązków wynikających z umowy o dzieło;
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych, Zamawiającym – art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikających z przepisów podatkowych, a dotyczących wystawienia faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej;
 • w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności, obrony przed tymi roszczeniami, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, Zamawiającego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy o dzieło oraz do realizacji ewentualnych roszczeń Administratora danych osobowych (Zamawiającego) związanych z zawartą umową o dzieło, a następnie przechowywane w archiwum zakładowym, gdzie okres archiwizacji został określony przez Jednolity rzeczowy wykaz akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy i wynosi 10 lat.
 2. Dane osobowe Wykonawcy nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.
 3. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą wyspecjalizowane podmioty, które świadczą na rzecz Administratora danych osobowych (Zamawiającego) następujące usługi: administrowanie i serwisowanie oprogramowania Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów „eSOD”, serwisowanie  oprogramowania „Archiwum – Intranetowy System Archiwizacji”; kurierom i poczcie polskiej w związku z przesyłaną korespondencją.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych osobowych (Zamawiającego), Wykonawcy przysługuje:
 • prawo dostępu do treści danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Realizacja tych praw przez Wykonawcę musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji.

Wzór wniosku w przedmiocie realizacji praw dostępny jest na stronie internetowej  Kuratorium Oświaty w Poznaniu w zakładce: Załatwianie spraw/Ochrona danych osobowych. Wniosek podpisany własnoręcznie w sposób czytelny należy złożyć w kancelarii Kuratorium Oświaty w Poznaniu przy ul. Tadeusza Kościuszki 93; przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Tadeusza Kościuszki 93, 61-716 Poznań lub przesłać z wykorzystaniem profilu zaufanego za pośrednictwem platformy ePUAP2 na adres: /ko_poznan/SkrytkaESP.

 1. Wykonawcy przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedziba w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 2. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest niezbędne do zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy o dzieło.