19 maja 2020

Obowiązek informacyjny RODO – umowa zlecenie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – tzw. „RODO” informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy jest Zleceniodawca – Wielkopolski Kurator Oświaty z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tadeusza Kościuszki 93, 61-716 Poznań.
 2. W sprawach związanych z ochroną danymi osobowymi Zleceniobiorcy może kontaktować się z Inspektorem ochrony danych:
 • pocztą tradycyjną na adres Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Tadeusza Kościuszki 93, 61-716 Poznań,
 • pocztą mailową na adres iod@ko.poznan.pl lub
 • telefonicznie pod numerem: + 48 780 386 035.
 1. Dane osobowe Zleceniobiorcy przetwarzane będą przez Zleceniodawcę w celu wykonania umowy zlecenia i rozliczenia świadczonej usługi.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Zleceniobiorcy przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy zlecenia;
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Zleceniodawcy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikających z przepisów podatkowych, a dotyczących wystawienia faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej;
 • w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Zleceniodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Dane osobowe Zleceniobiorcy będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy zlecenia oraz realizacji ewentualnych roszczeń Zleceniobiorcy związanych z umową, a następnie przechowywane w archiwum zakładowym, gdzie okres archiwizacji został określony przez Jednolity rzeczowy wykaz akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy i wynosi 10 lat.
 2. Dane osobowe Zleceniobiorcy nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.
 3. Odbiorcami danych osobowych Zleceniobiorcy będą wyspecjalizowane podmioty, które świadczą na rzecz Administratora danych osobowych następujące usługi: administrowanie i serwisowanie oprogramowania Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów „eSOD”, serwisowanie  oprogramowania „Archiwum – Intranetowy System Archiwizacji”; kurierom i poczcie polskiej w związku z przesyłaną korespondencją.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorcy przysługuje:
 • prawo dostępu do treści danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Realizacja wyżej wymienionych praw przez Zleceniobiorcę musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji.

Wzór wniosku w przedmiocie realizacji praw dostępny jest na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu w zakładce: Załatwianie spraw/Ochrona danych osobowych.

Wniosek podpisany własnoręcznie w sposób czytelny należy złożyć w kancelarii Kuratorium Oświaty w Poznaniu przy ul. Tadeusza Kościuszki 93; przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Tadeusza Kościuszki 93, 61-716 Poznań lub przesłać z wykorzystaniem profilu zaufanego za pośrednictwem platformy ePUAP2 na adres: /ko_poznan/SkrytkaESP.

 1. Zleceniobiorcy przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedziba w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Podanie przez Zleceniobiorcę danych osobowych jest niezbędne do zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy zlecenia.