24 lutego 2017

Stanisław Plebański – profesor oświaty 2016

W 2016 roku tytuł honorowego profesora oświaty otrzymał Pan Stanisław Plebański – nauczyciel fizyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu.

Dr Stanisław Plebański od początku pracy zawodowej jest nauczycielem III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu. W latach 2001-2012 jego uczniowie osiągali sukcesy w kraju i na arenie międzynarodowej w konkursach tematycznie związanych z kosmosem i fizyką jądrową. Jako nauczyciel liceum tworzy warunki do rozwoju naukowego uczniów. W latach 2012-2014 z grupą licealistów brał udział w międzynarodowych badaniach naukowych na temat Air pollution study in the national parks (reserves) of Poland based on moss analysis using NAA, AAS and GIS technology, które realizowane były przy udziale pracowników Joint Institute for Nuclear Research – Dubna, Katedry Ekologii Biogeochemii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku szkolnym 2015/16 prowadził eksperyment pedagogiczny „Sukces szkolnej edukacji przy nastawieniu uczniów na rozwój według założeń Carol Dweck”. Prowadzi dodatkowe zajęcia z uczniami szczególnie uzdolnionymi, w efekcie których czterech zostało finalistami Olimpiady Fizycznej, a w 2015 roku uczeń zakwalifikował się do II części (doświadczalnej) zawodów okręgowych Olimpiady Fizycznej.

Pozytywnie oddziałuje na nauczycieli, m.in. poprzez kreowanie swoją postawą wzorca nauczyciela i wychowawcy. W latach 2008 – 2015 kierował zespołem nauczycieli fizyki, zespołem ds. innowacji i eksperymentu pedagogicznego. Upowszechniał wśród nauczycieli stosowanie technologii informacyjnych w nauczaniu, prowadził wykłady z psychologii kształcenia dla rodziców i nauczycieli. Ponadto dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym, prowadząc zajęcia z nauczycielami, publikując swoje przemyślenia i doświadczenia metodyczne. Prowadził liczne wykłady, kursy, warsztaty dla nauczycieli, pracowników CKE, OKE, ODN. Pełnił funkcję weryfikatora prac maturalnych z fizyki i astronomii. W okresie od marca 2014 r. do czerwca 2015 r. był koordynatorem sieci na platformie edukacyjnej Doskonalenie w sieci grupy nauczycieli powiatu ostrzeszowskiego. Od wiedzy teoretycznej do umiejętności nauczyciela i ucznia. Aktywnie uczestniczył w panelach na konferencjach ogólnopolskich: Informatyka w Szkole (1993-2004), Zjazd Fizyków Polskich (2005), Jesienne Szkoły Dydaktyki Fizyki (1982-2013), Współczesne kształcenie na odległość w teorii i praktyce (2008), Ogólnopolskie Konferencje Diagnostyki Edukacyjnej (2005-2015), Komunikowanie społeczne w edukacji (2008-2009).

Pan dr Stanisław Plebański był współautorem dwóch programów nauczania fizyki i astronomii w gimnazjum (1999) oraz liceum, liceum profilowanym i technikum (2002), zatwierdzonych przez MEN. W latach 1997-2006 roku kierował zespołem nauczycieli III LO wdrażających innowacyjny program kształcenia w klasach o profilu matematyczno-fizycznym z rozszerzonym programem nauczania informatyki. Według jego programu prowadzone były zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w województwie dolnośląskim (Plebański S., Jakubowski R., FIZYKA. Innowacyjny program wspierania uzdolnień w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, Wrocław 2011). Jest autorem dwunastu publikacji książkowych. Jego artykuły ukazały się w dziewięciu pozycjach książkowych i dwudziestu trzech specjalistycznych czasopismach. W swoich książkach i artykułach promuje strategię kształcenia wynikającą z badań własnych oraz zawartych w światowej literaturze psychologicznej i pedagogicznej.

Pełnił i nadal pełni wiele funkcji doradczych i eksperckich w systemie oświaty, m.in. brał udział w pracach zespołu opracowującego podstawy programowe i wymagania edukacyjne (1995-1999), zespołu tworzącego zadania egzaminacyjne z fizyki (z rekomendacji MEN) w ramach Międzyuczelnianej Rady Programowej Testowych Egzaminów Wstępnych na Akademie Medyczne (1996-1999) oraz przy tworzeniu arkuszy maturalnych z fizyki i astronomii (2000-2005). Uczestniczy w pracach zespołu redakcyjnego e-czasopisma „Moja Fizyka”, w którym jest odpowiedzialny za metodykę nauczania fizyki. Jest członkiem Komitetu Okręgowego Olimpiady Fizycznej w Poznaniu. Od stycznia 2011 roku jest ekspertem Ośrodka Rozwoju Edukacji przy realizacji projektu „Wdrożenie  podstawy programowej   kształcenia ogólnego  w  poszczególnych typach  szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego” oraz ds. konstrukcji programów nauczania.

Dorobek dr. Stanisława Plebańskiego został uhonorowany wieloma nagrodami, m.in.: Nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Kalisza, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrodą EDUKACJA XXI za najlepszy podręcznik metodyczny roku 2008 (książka Czytaj i myśl. Zderzenia literatury z fizyką, Wydawnictwo Pedagogiczne, Kielce 2007).