24 lutego 2017

Wojciech Wiecki – profesor oświaty 2014

W 2014 roku tytuł honorowego profesora oświaty otrzymał Pan Wojciech Wiecki – nauczyciel geografii i przyrody w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Poznaniu.

Pan Wojciech Wiecki, jako nauczyciel geografii w I Liceum Ogólnokształcącym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, podejmuje innowacyjne działania dydaktyczne i wychowawcze przyczyniając się do podniesienia jakości pracy prowadzonej z uczniami.

W trakcie pracy w Liceum był wychowawcą pięciu klas, dwóch w cyklu czteroletnim i trzech w cyklu trzyletnim. Prowadził zajęcia indywidualne dla uczniów chorujących na choroby nowotworowe (2008-2012, oraz od roku 2013-2014).

Zorganizował w roku 2006 rejs po Morzu Północnym i Kanale La Manche żaglowcem Pogoria dla klasy Columbus, której był wychowawcą. Jako wychowawca był organizatorem spływów kajakowych na Pojezierzu Kaszubskim (Wda, Wdzydze Kiszewskie), na Roztoczu (Wieprz, Tanew) oraz na Podlasiu (Supraśl).

Pan Wojciech Wiecki jest nauczycielem bardzo aktywnym i innowacyjnym w działaniach dydaktycznych; dzięki temu uzyskuje wysokie efekty w nauczaniu geografii. Uczniowie niezmiennie osiągają ponadprzeciętne wyniki w egzaminach zewnętrznych, co wyraża się w pozycji Liceum w rankingach szkół wielkopolski. Pan Wojciech Wiecki nieustannie motywuje uczniów do podejmowania działań, które wyraźnie wpływają na podnoszenie poziomu ich wiedzy i umiejętności. Zaraża uczniów swoją pasją geograficzną, cieszy się wraz z nimi z sukcesów odnoszonych, dzięki jego zaangażowaniu, w olimpiadach i konkursach. Uczniowie pod jego opieką uzyskali 13 tytułów finalistów oraz 3 tytuły laureata Olimpiady Geograficznej.

Pan Wojciech Wiecki to nauczyciel, który zdecydowanie stanowi wzorzec dla współpracowników, uczniów i ich rodziców. Jest nauczycielem kładącym nacisk przede wszystkim na odpowiedzialność za siebie i drugiego człowieka, lojalność, sumienność i pracowitość. Respektowanie uniwersalnych wartości humanistycznych ujawnia się na co dzień w jego postawie i podejmowanych prze niego działaniach. Jako człowiek dialogu, w sposób życzliwy współpracuje zarówno z nauczycielami jak i uczniami. Dzieli się często swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem z innymi nauczycielami. Prowadzone przez niego zajęcia odznaczają się dużym profesjonalizmem merytorycznym. Podejmuje realizację nowych pomysłów dydaktycznych, kładzie nacisk na własne doskonalenia zawodowe

Od roku 2001 do chwili obecnej pełni funkcję doradcy metodycznego dla nauczycieli geografii w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. W pracy tej służy nauczycielom pomocą we wprowadzaniu kolejnych podstaw programowych, proponując adekwatne do wymagań metody nauczania. Wiele z proponowanych zajęć ma charakter interdyscyplinarny, osadzony w szerokim kontekście nauk przyrodniczych.

Pan Wojciech Wiecki jest pasjonatem geografii, dlatego też potrafi świetnie współpracować ze swoimi uczniami i wychowankami. Jest dydaktykiem, który nieustannie weryfikuje własne umiejętności i stara się je rozwijać. Obserwując potrzeby uczniów, dostosowuje metodycznie swoje zajęcia dydaktyczne i wychowawcze do oczekiwań młodzieży. Pozyskuje więc uczniów i potrafi zachęcić ich do nauki geografii, dzięki poszukiwaniu różnorodnych metod pracy. Jest osobą otwartą w kontaktach z rodzicami i nauczycielami. Chętnie dzieli się z nimi swoją wiedzą i doświadczeniem. Potrafi wskazywać źródła niepowodzeń i sukcesów uczniów, umiejętnie diagnozuje problemy uczniów, zarówno w zakresie wyników w nauce, jak i ich sytuacji rodzinnych, czego potwierdzeniem są nagrody: Belfer Roku w konkursie Głosu Wielkopolskiego, 2006, oraz Nagrody „Marcinki” przyznawane przez Samorząd Szkolny (2002, 2004, 2005, 2006, 2013)

Pan Wojciech Wiecki jest nauczycielem nieustannie dbającym o doskonalenie umiejętności kluczowych: poprawnego komunikowania się w języku ojczystym. Na te elementy zwraca szczególną uwagę, prowadząc zajęcia dydaktyczne i wychowawcze z uczniami oraz przygotowując młodzież do debat oksfordzkich. Ponadto wysoki poziom kultury języka potwierdzają jego liczne wystąpienia i publikacje z zakresu metodyki nauczania geografii na Zjazdach Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Pan Wojciech Wiecki jest autorem trzech programów nauczania, z których jeden był podstawą serii podręczników opartych na poprzedniej podstawie programowej, drugi jest obecnie realizowany w szkołach w całej Polsce, trzeci natomiast jest autorską podstawą własnych zajęć z przedmiotu Przyroda. Napisał trzy gry dydaktyczne: Co położyć na stole, Najbogatsi i najbiedniejsi, Negocjator które są wykorzystywane w nauczaniu w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w kraju oraz w Liceum, w którym uczy. Jest również autorem i współautorem podręczników geografii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Napisał w sumie osiem podręczników oraz jeden zeszyt ćwiczeń. Do tych materiałów napisał sześć przewodników dla nauczycieli oraz zestaw wybranych scenariuszy lekcji. Jako autor publikował w „Uczyć lepiej” Czasopiśmie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, oraz w wydawnictwach naukowych (Wojciech Wiecki, Semantyczna płaszczyzna przekazu w geografii, [w:] Geografia i wartości, pod redakcją G. Janickiego, M. Łanczont, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009).

Pan Wojciech Wiecki w roku akademickim 1993-94 prowadził wykłady i ćwiczenia z zakresu Dydaktyki Geografii na wydziale Geografii UAM, a w roku 2003 również na UAM zajęcia z geografii na Studium Podyplomowym z Przyrody. Prowadził również zajęcia z geografii na Kursie Kwalifikacyjnym z Przyrody w ODN Poznań w latach 2004, 2005 oraz Szkoleniu Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych w OKE w Poznaniu w roku 2005.

Pan Wojciech Wiecki siedmiokrotnie był nagradzany Nagrodami Dyrektora Szkoły, dwutonie Nagrodami Prezydenta Miasta Poznania (II i I stopnia) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.