17 października 2022

Komunikat w sprawie Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Szanowni Państwo
Organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży
województwa wielkopolskiego

Kuratorium Oświaty w Poznaniu przypomina Państwu, że na podstawie obowiązujących od 1 października 2017 r. przepisów – art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 2020r. poz. 152 i z 2022r. poz. 1700), pracodawca i inny organizator w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności, o której mowa wyżej jest obowiązany do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.

Dostęp do tej informacji jest nieodpłatny. Obowiązek ten jest konieczny w przypadku zatrudniania lub powierzania jakiejkolwiek działalności, nawet jeśli tylko potencjalnie związana ona być może z edukacją i opieką nad dziećmi. Pracodawca obowiązany jest przed zatrudnieniem osoby uzyskać informację, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPTS) z dostępem ograniczonym. Dotyczy to także podejmowania współpracy np. w ramach wolontariatu, w zakresie działalności związanej z krajoznawstwem i turystyką czy profilaktyką i opieką zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, zajęciami dodatkowymi w placówkach oświatowych oraz instytucjach kultury.

Zgodnie z art. 23 ww. ustawy, dopuszczenie osoby do pracy lub innej działalności bez uzyskania informacji z RSPTS stanowi wykroczenie i podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niżej niż 1000 zł.

Ogólne informacje o Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, Rejestr oraz akty prawne regulujące jego funkcjonowanie zamieszczone zostały na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.