2017

20 listopada 2017

Spotkanie regionalne „Bliżej Funduszy Europejskich”

Dnia 17 listopada br. Wicekurator Oświaty dr Krzysztof Błaszczyk wziął udział w Spotkaniu Regionalnym w ramach cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Przedstawione zostały projekty realizowane przez Ochotnicze Hufce Pracy i Centralny Zarząd Służby Więziennej, a także projekty konkursowe w ramach gwarancji dla młodzieży i włączenia społecznego. Podczas spotkania omówiono również […]

17 listopada 2017

Olimpiada Statystyczna

Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Polskim Towarzystwem Statystycznym zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w drugiej edycji Olimpiady Statystycznej 2017/2018. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych. Olimpiada została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Więcej informacji na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

17 listopada 2017

Szkolenie „Dziecko z cukrzycą”

Dnia 16 listopada br. w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyło się szkolenie poświęcone cukrzycy u dzieci. Szkolenie zostało przeprowadzone w ramach czwartej już edycji pt. Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Dr n. med. Witold Stankiewicz omówił następujące zagadnienia: informacje ogólne o cukrzycy, leczenie i postępowanie, powikłania […]

16 listopada 2017

Granty Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – „Integralne wychowanie uczniów w szkole poprzez rozwój sfery poznawczej, emocjonalnej, społecznej i fizycznej”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele, Wielkopolski Kurator Oświaty oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie zapraszają Dyrektorów i Nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych województwa wielkopolskiego do udziału w szkoleniach w ramach Grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nt. „Integralne wychowanie uczniów w szkole poprzez rozwój sfery poznawczej, emocjonalnej, społecznej i fizycznej”. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji nauczycieli w […]

16 listopada 2017

Granty Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – branżowe szkoły I stopnia

Szanowni Państwo Dyrektorzy branżowych szkół I stopnia województwa wielkopolskiego W nawiązaniu do wcześniejszych zapowiedzi, zapraszam nauczycieli branżowych szkół I stopnia województwa wielkopolskiego do udziału w szkoleniach dotyczących warunków i sposobu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia w ramach Grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Pragnę podkreślić, że wejście w życie reformy dotyczącej szkół […]

15 listopada 2017

Spotkanie stacjonarne sieci współpracy „Solo czy w zespole” -22-24 listopada 2017, Sulejówek

Szanowni Państwo, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza na spotkanie stacjonarne realizowane w ramach projektu „Wspomaganie szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów”, sieć „Solo czy w zespole?”. Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej ORE. Celem spotkania będzie zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych. Spotkanie skierowane jest […]

15 listopada 2017

Podejmowanie tzw. uchwał deklaratoryjnych w 2017 roku

Zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) z dniem 1 września 2017 r.: Każda dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa obejmująca klasy I–VI staje się ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą klasy I–VIII. Dotychczasowa szkoła podstawowa obejmująca strukturą organizacyjną część […]

15 listopada 2017

Międzynarodowy Przegląd Małych Form Parateatralnych

Serdecznie zapraszamy do udziału VIII Multimedialnego Ogólnopolskiego i  IV Międzynarodowego Przeglądu Małych Form Parateatralnych „Smykolandia – Warszawa – Mokotów 2018”. Cele przeglądu: rozwijanie umiejętności przedstawienia poznanych utworów literackich za pomocą gestu, słowa, mimiki, ruchu, zachęta do umożliwienia nauczycielom wymiany doświadczeń związanych z pracą twórczą z dzieckiem, poszukiwania różnych form wyrazu, poszerzenie doświadczeń osobistych dzieci poprzez […]

15 listopada 2017

Monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych, niepublicznych przedszkoli i szkół uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 prowadzone będzie monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół zgodnie z załączonym harmonogramem. Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej w okresie od 2 stycznia 2018 […]

14 listopada 2017

Seminarium Zarządzanie oświatą w gminie i powiecie

Dnia 14 listopada br. Wicekurator Oświaty dr Krzysztof Błaszczyk wziął udział w Seminarium Zarządzanie oświatą w gminie i powiecie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej, Grzegorz Pochopień oraz Naczelnik Wydziału Statystyki w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej, Daria Pietrzykowska omówili projektowane zasady przyznawania dotacji z budżetów JST dla […]