18 sierpnia 2023

Opiniowanie zmian do zatwierdzonych arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
oraz osoby prowadzące publiczne przedszkola i szkoły

województwa wielkopolskiego

 Dotyczy: opiniowania zmian do zatwierdzonych arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkoli

W związku z koniecznością uzyskania opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku wprowadzenia do dnia 30 września br. zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola, na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 12 i art. 110 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) oraz § 17 ust. 11 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502, z późn. zm.), Wielkopolski Kurator Oświaty informuje o zasadach obowiązujących w roku bieżącym.

Przy opiniowaniu zmian do zatwierdzonych arkuszy organizacji stosujemy zasady analogiczne jak przy uzyskiwaniu opinii do arkuszy organizacji na rok szkolny 2023/2024. Organy prowadzące publiczne przedszkola i szkoły wypełniają on-line formularz dla każdej jednostki (http://arkuszorganizacji.ko.poznan.pl/aneks.php).

Wypełniony formularz stanowi wniosek skierowany do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii w sprawie zmian do arkusza organizacji publicznej szkoły, przedszkola na rok szkolny 2023/2024.

Wniosek w formacie pdf wraz z elektroniczną wersją informacji o wprowadzonych zmianach (tzw. aneksem) w stosunku do zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły lub przedszkola na rok szkolny 2023/2024 (w formatach Word, Excel, PDF) oraz załącznikami organy prowadzące przekazują do Kuratorium Oświaty w Poznaniu zgodnie z podziałem terytorialnym, odpowiednio na adresy wskazane w niżej zamieszczonej tabeli.

Uprzejmie proszę, aby informacja o zmianach była czytelna, to znaczy zawierała dane wskazujące jak było w arkuszu organizacji zatwierdzonym przez organ prowadzący oraz jak będzie w wyniku wprowadzonej zmiany. Proszę o nieprzekazywanie dokumentów, które nie dotyczą wprowadzanych zmian.

Uwaga:

W temacie przesyłanej wiadomości proszę podać nazwę organu prowadzącego i nazwę jednostki oświaty.

L.p. Powiat objęty nadzorem pedagogicznym przez wydział/delegaturę Kuratorium Oświaty w Poznaniu Adres elektronicznej poczty wydziału/delegatury
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
1 gnieźnieński, międzychodzki, obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski, wrzesiński oraz miasto Poznań Wydział Nadzoru Pedagogicznego
arkusz_poznan@ko.poznan.pl
2 jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski oraz miasto Kalisz Delegatura w Kaliszu
arkusz_kalisz@ko.poznan.pl
3 kolski, koniński, słupecki, turecki oraz miasto Konin Delegatura w Koninie
arkusz_konin@ko.poznan.pl
4 gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, nowotomyski, rawicki, wolsztyński oraz miasto Leszno Delegatura w Lesznie
arkusz_leszno@ko.poznan.pl
5 chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki, złotowski Delegatura w Pile
arkusz_pila@ko.poznan.pl

Jeżeli zmiany wprowadzone do arkusza organizacji nie naruszają obowiązujących przepisów prawa, Wielkopolski Kurator Oświaty wydaje opinię pozytywną. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydaje opinię, wskazując ich zakres. Opinia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty zostanie wydana w terminie 4 dni roboczych od otrzymania wniosku wraz z wymaganą dokumentacją.

W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola po 30 września, organ prowadzący zatwierdza te zmiany w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania bez konieczności występowania o opinię do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

W celu zapewnienia sprawnej realizacji zadania, proszę o kontakt telefoniczny z wizytatorem opiniującym arkusz organizacji danej szkoły/przedszkola na rok szkolny 2023/2024 (tzw. rejonowym) lub odpowiednio dyrektorem Wydziału Nadzoru Pedagogicznego czy właściwej Delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Z up. Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
Zbigniew Talaga
Wicekurator Oświaty