sierpień 23, 2021

23 sierpnia 2021

Programy Unii Europejskiej

Programy i inicjatywy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE): Era­smus+ eTwin­ning Pro­gram Ope­ra­cyj­ny Wie­dza Edu­ka­cja Rozwój PO WER EPALE – ogólnoeuropejska wielojęzyczna platforma internetowa Eurodesk – program dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych Euro­pass – ini­cja­tywa Komi­sji Euro­pej­skiej umoż­li­wiająca oby­wa­te­lom Unii Europejskiej pre­zen­ta­cję swo­ich kwa­li­fi­ka­cji i umie­jęt­no­ści zawo­do­wych Euro­pean Lan­gu­age Label – Euro­pej­ski […]

23 sierpnia 2021

Zasady udziału finansowego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w kosztach organizacji przedsięwzięć edukacyjnych

Udział finansowy Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w kosztach organizacji olimpiad, konkursów, turniejów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów na obszarze województwa wielkopolskiego oznacza pokrycie części uzasadnionych i uznanych przez Kuratora określonych kosztów danego przedsięwzięcia. Udziałem finansowym Wielkopolskiego Kuratora Oświaty mogą być objęte przedsięwzięcia, które: sprzyjają rozwojowi i popularyzacji zainteresowań uczniów; kształtują właściwe postawy, […]

23 sierpnia 2021

Nowelizacja programu „Aktywna tablica”

Informujemy, że  20 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła nowelizację programu „Aktywna tablica”. Celem nowelizacji było doprecyzowanie i wyjaśnienie zapisów programu w związku z uwagami i zapytaniami zgłaszanymi przez szkoły, organy prowadzące i wojewodów w toku realizacji Programu w 2020 r. oraz doposażenie szkół w nowe rodzaje sprzętu, stanowiącego wsparcie w realizacji kształcenia na odległość. Wzory wniosków dla […]

23 sierpnia 2021

Opinia w sprawie planu sieci publicznych szkół od 1 września 2021

Załączniki Informacja dotycząca wydawania przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty opinii w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych od 1 września 2021 r. Data: 2021-08-23, rozmiar: 26 KB Informacja dotycząca wydawania przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty opinii w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych od 1 września 2021 r. Data: 2021-08-23, rozmiar: 25 KB Pobierz […]

23 sierpnia 2021

Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września

Od 1 września 2021 r. wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkole na zasadach sprzed pandemii. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenia w tej sprawie.’ Minister podpisał dwa rozporządzenia: w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w sprawie szczególnych rozwiązań w […]