21 września 2020

Zasady udostępniania danych z bazy danych Systemu Informacji Oświatowej

Kuratorium Oświaty w Poznaniu informuje, że powszechnie dostępne zestawienia statystyczne z bazy danych SIO są publikowane na stronach:

1. Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO)

2. Portalu Otwarte Dane (należy wybrać filtr: dostawca danych – Ministerstwo Edukacji i Nauki)

3. Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (po wybraniu dziedziny: szkolnictwo)

4. Centrum Informatycznego Edukacji (archiwalne dane statystyczne za lata 2010-2018)

 

Indywidualne raporty na zamówienie – bezpłatnie

Szkoły i placówki oświatowe, inne jednostki wykonujące zadania z zakresu oświaty, organy administracji rządowej, w zakresie wykonywanych zadań, ogólnopolskie organizacje jednostek samorządu terytorialnego, których przedstawiciele wchodzą w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, regionalne izby obrachunkowe oraz Główny Urząd Statystyczny mogą pozyskiwać z bazy danych SIO raporty nieodpłatnie.

Raporty indywidualne na zamówienie innych podmiotów – odpłatne

Podstawą zróżnicowania opłaty jest pracochłonność oraz stopień skomplikowania zależny od zakresu udostępnianych danych, złożoności zamówienia oraz wymagań technicznych niezbędnych do jego realizacji.

Stopień skomplikowania raportu zależny jest od:

1. Liczby tabel w bazie danych SIO wykorzystanych do stworzenia raportu:

 • do dwóch tabel – najniższy stopień skomplikowania – 200 zł;
 • od trzech do czterech tabel – średni stopień skomplikowania – 300 zł;
 • powyżej czterech tabel – najwyższy stopień skomplikowania – 400 zł.

2. Liczby lat szkolnych:

 • 50 zł za każdy rok szkolny.

3. Liczby założeń (warunków/parametrów) do stworzenia raportu:

 • do dwóch – 100 zł;
 • od trzech do czterech – 150 zł;
 • cztery – 200 zł;
 • powyżej czterech – 50 zł za każdy dodatkowy.

Wysokość opłaty za raport stanowi suma stawek wskazanych w punktach 1-3.

Opłaty z tytułu udostępniania indywidualnych raportów, stanowiące, zgodnie z art. 66 ust. 6 ustawy o systemie informacji oświatowej, dochód budżetu państwa należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Procedura zamówienia raportu:

Zamówienie może wpłynąć do Ministerstwa między innymi:

 • pocztą elektroniczna na adres sekretariat.DWST@mein.gov.pl
 • poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres /gn9u55ai9v/SkrytkaESP
 • listownie na adres: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym,
  ul. Wspólna 1/3, 00-918 Warszawa

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki