23 kwietnia 2024

Nowe wzory świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich

Minister Edukacji podpisała nowelizację rozporządzenia w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Zmiany w nim zawarte wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania do przepisów ustawy o dokumentach publicznych.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

  • określenia nowych wzorów świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego, zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego,
  • określenia wzoru blankietu duplikatu dla ww. dokumentów publicznych,
  • określenia zabezpieczeń przed fałszerstwem ww. dokumentów publicznych,
  • rezygnacji ze zdjęcia we wzorach świadectwa czeladniczego i dyplomu mistrzowskiego,
  • umożliwienia izbom rzemieślniczym wydawania w okresie przejściowym świadectw czeladniczych, dyplomów mistrzowskich i zaświadczeń o zdaniu egzaminu sprawdzającego według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych.

Materiały

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/600

Źródło: MEN