kwiecień 8, 2024

8 kwietnia 2024

Programy stypendialne dla młodzieży

Program stypendialno-rozwojowy KLASA Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci Program stypendialny Fundacji EFC EducationUSA – szkolnictwo wyższe w Stanach Zjednoczonych Program Flex dla uczniów – nauka w amerykańskiej szkole średniej Program stypendialny IKEA FAMILY Fundusz Stypendialny Talenty dla uczniów i studentów Stypendia pomostowe – wyszukiwarka stypendiów i staży Projekt Społeczny „Dzwonek na obiad”

8 kwietnia 2024

Dzień Nowych Technologii w Edukacji – zapraszamy do udziału

Dnia 5 kwietnia 2024 roku, już po raz szósty, świętujemy Dzień Nowych Technologii w Edukacji. To inicjatywa Ministerstwa Edukacji Narodowej, której celem jest popularyzowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy z uczniami w szkole i poza nią. Ogólnopolska inauguracja Dnia Nowych Technologii w Edukacji odbyła się w dwóch opolskich szkołach, w Zespole Szkół Ekonomicznych im. gen. Stefana […]

8 kwietnia 2024

Programy Unii Europejskiej

Programy i inicjatywy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE): Cen­trum Współ­pracy z Kra­jami Europy Wschod­niej i Kau­kazu SALTO EECA EPALE – ogólnoeuropejska wielojęzyczna platforma internetowa Era­smus+ eTwin­ning Eurodesk – program dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych Euro­pass – ini­cja­tywa Komi­sji Euro­pej­skiej umoż­li­wiająca oby­wa­te­lom Unii Europejskiej pre­zen­ta­cję swo­ich kwa­li­fi­ka­cji i umie­jęt­no­ści zawo­do­wych Euro­pean Lan­gu­age […]