kwiecień 20, 2024

20 kwietnia 2024

Czym są mediacje?

Mediacja to konstruktywny sposób rozwiązania konfliktu przy wsparciu bezstronnego mediatora. Celem mediacji jest wypracowanie ustaleń satysfakcjonujących strony, a nie rozstrzygnięcie, kto ma rację w sporze. Uczestnicy mediacji decydują o tym, jakie będą podnoszone kwestie, rezultat oraz konsekwencje ewentualnego złamania warunków zawartego porozumienia Mediacja to zatem pewien rodzaj interwencji zapobiegającej eskalacji konfliktu, prowadzonej przez osobę bezstronną, […]

20 kwietnia 2024

Standardy Rzecznika Praw Dziecka

W roku 2017 interdyscyplinarny zespół specjalistów powołany przez Rzecznika Praw Dziecka opracował jednolite zasady wdrażania oraz prowadzenia mediacji rówieśniczej i szkolnej w placówkach oświatowych. Standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych mają służyć pełniejszej ochronie praw dziecka oraz gwarantować prawidłowość i wysoką jakość procedury mediacyjnej. Zawarte w procedurze mediacji porozumienia mogą zakończyć spór, […]

20 kwietnia 2024

Gdzie szukać mediatorów?

Placówki oświatowe, które korzystają z mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów, mogą tworzyć sieć współpracy na poziomie miasta, dzielnicy, gminy, powiatu lub województwa, a placówki oświatowe, w których nie funkcjonuje mediacja szkolna, mogą korzystać z pomocy mediatora szkolnego z innej placówki. Podczas wprowadzania mediacji szkolnej placówka może korzystać z pomocy organizacji pozarządowych, administracji rządowej, samorządu […]

20 kwietnia 2024

Mediacje szkolne, mediacje rówieśnicze

Mediacja szkolna – to mediacja, w której stronami konfliktu mogą być: nauczyciel, dyrektor, pracownik niepedagogiczny szkoły, uczeń, rodzic. Konflikty rozwiązywane w mediacjach szkolnych dotyczą działalności statutowej szkoły bądź relacji między stronami. Funkcję mediatora pełni osoba dorosła, posiadająca kompetencje z zakresu prowadzenia mediacji. Mediacja rówieśnicza – to mediacja, w której stronami konfliktu są uczniowie. Konflikty rozwiązywane […]

20 kwietnia 2024

Mediacja w statucie

W oparciu o regulacje prawa oświatowego rekomenduje się zamieszczenie zapisów dotyczących mediacji w statucie szkoły. Warto przy tej okazji dokonać przeglądu całego dokumentu w zakresie wewnętrznej spójności wszystkich regulacji (np. kar stosowanych wobec uczniów) i ich zgodności z aktami prawa wyższego rzędu. Przykładowe zapisy w statucie szkoły dotyczące możliwości stosowania mediacji w szkole: SŁOWNICZEK (ilekroć […]

20 kwietnia 2024

Baza wiedzy

Czyżowska N., Mediacje w szkole – narzędzie rozwoju uczniów i nauczycieli, Kwartalnik Naukowy, no. 2(34), 2028, pp. 197-206 [dostęp: 19.03.2024] Janeczko-Janicka M., Spotkanie przy mediacyjnym stole. Konteksty pedagogiczne. Studia Edukacyjne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, no. 68, 2023, pp. 89-107 [dostęp: 14.03.2024] Janyszek O., Mediacje między rodzicami a szkołą. Dyrektor Szkoły, no 12, 2023, […]