25 kwietnia 2024

Uprawnienia laureatów i finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900, 1672, 1718 i 2005)
  2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 2230 oraz z 2023 r. poz. 1234 i 2005)
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r., poz. 1036)
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 2572)

Oceny klasyfikacyjne
Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata został uzyskany po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, to uczeń otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną (Art. 44j ustawy o systemie oświaty).

Zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty
Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.
W przypadku, gdy uczeń uzyskał tytuł laureata z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lub o zmianie przedmiotu do wyboru (Art. 44zx ustawy o systemie oświaty).

Rekrutacja do pierwszych klas publicznych szkół ponadpodstawowych
Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej (w tym integracyjnej, sportowej, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznej, międzynarodowej) lub oddziału integracyjnego, sportowego, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznego, międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, po spełnieniu pozostałych niezbędnych warunków wymaganych do przyjęcia do danego typu szkoły (Art. 132 ustawy Prawo oświatowe).

 

 Laureaci z lat poprzednich 2019/2020 – 2022/2023

  • Uczniowie szkoły podstawowej, którzy w latach poprzednich uzyskali tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.
  • Uczniowie szkoły podstawowej, którzy w poprzednich latach uzyskali tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej na takich samych zasadach jak laureaci, którzy uzyskali tytuł w bieżącym roku szkolnym.

Przywileje uczniów, którzy uzyskali tytuł finalisty/finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych
Na podstawie szczególnych osiągnięć wyliczane są punkty rekrutacyjne do szkół wyższego szczebla w zależności od liczby uzyskanych tytułów:

  • finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów.

Finaliści Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych lat poprzednich zachowują przywileje na takich samych zasadach jak uczniowie, którzy uzyskali taki tytuł w bieżącym roku szkolnym.

Dokumentem potwierdzającym uzyskanie danego tytułu wraz z przysługującymi uprawnieniami i przywilejami jest zaświadczenie wystawione zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Zaświadczenia kuratora oświaty są ważne na terenie całego kraju.