Kategoria: Akty prawne – kształcenie zawodowe

6 maja 2020

Nowe regulacje prawne dotyczące kształcenia zawodowego

Szanowni Państwo,

29 kwietnia 2020 r. ukazały się bardzo ważne dla szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe dwa rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Przepisy te nowelizują przepisy rozporządzeń MEN odpowiednio z dnia 11 marca 2020 i 20 marca 2020 r. regulujących funkcjonowanie szkół i placówek w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania.

Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi kształcenia zawodowego od 4 maja br. wraca możliwość realizacji kształcenia praktycznego na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych oraz innych kursach spoza podstawy programowej. Kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie realizowane zdalnie.

Będzie również możliwość odbywania przez słuchaczy szkół policealnych obowiązkowych praktyk zawodowych realizowanych u pracodawców.

Kursy i praktyki będą możliwe pod pewnymi warunkami. Ich uczestnicy powinni wyrazić zgodę na udział, a szkoła/placówka, podobnie jak i pracodawca muszą zapewnić i zachować zasady bezpieczeństwa związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Ponadto na czas pandemii rozszerza się formy realizacji praktyk zawodowych przez słuchaczy szkół policealnych i uczniów technikum, np. o zaliczenie pracy wykonywanej w danym zawodzie lub wolontariatu, stażu zawodowego zrealizowanego w ramach projektów unijnych czy też o realizację projektu edukacyjnego we współpracy z pracodawcą.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 780)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 781)

Wszystkie akty prawne regulujące funkcjonowanie szkół i placówek w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania dostępne są także na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu, w zakładce: Nauka zdalna/Komunikaty i aktualności/Przepisy regulujące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

12 września 2019

Terminy zakończenia i rozpoczynania kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
Szkół i Placówek prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe

Z upoważnienia Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej, uprzejmie przypominamy o terminach zakończenia i rozpoczynania kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane w oparciu o:

  1. rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r. poz. 184 z późn. zm.), („kwalifikacje jednoliterowe”) mogą być prowadzone nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 r.,
  2. rozporządzenie MEN z 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2017 r. poz. 860 z późn. zm.), („kwalifikacje dwuliterowe”) mogą być prowadzone nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.,
  3. rozporządzenie MEN z 16 maja 2019 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 991) („kwalifikacje trzyliterowe”) mogą się rozpoczynać nie wcześniej niż 1 września 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że Kuratorzy Oświaty zostali zobowiązani do sprawdzania i monitorowania, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, przywołanych terminów.