12 kwietnia 2024

Procedura dotycząca wniosków o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół województwa wielkopolskiego

Wielkopolski Kurator Oświaty nawiązując do postanowień art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2230) oraz § 3 ust.1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz. 890), uprzejmie przypomina o możliwości przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Załączniki

Stypendium MEN - pismo przewodnie
Data: 2024-04-12, rozmiar: 260 KB
Stypendium MEN - procedura
Data: 2024-04-12, rozmiar: 230 KB
Stypendium MEN - zgoda na przetwarzanie danych
Data: 2024-04-12, rozmiar: 236 KB